TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 24  Alan: Eğitim

Hacer EFE, Ünsal UMDU TOPSAKAL
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİM MERKEZİ ALGILARI
 
Bu çalışmada ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin bilim merkezleri hakkındaki düşünceleri ve algıları incelenmiştir. Çalışmanın deseni niteldir. Çalışmada fenomenolojik (olgubilim) yaklaşım kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 9 kız, 9 erkek öğrenci olmak üzere toplam 18 adet 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında bir bilim merkezine gezi düzenlenmiştir. Gezi sonrasında öğrencilerden günlük tutmaları istenmiştir. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin tuttukları günlükler incelenmiştir. Günlüklerde öğrencilerin o günkü gezi hakkındaki düşünceleri, neler öğrendikleri, bilim merkezleriyle ilgili genel görüşlerini almaya yönelik 8 soru bulunmaktadır. Günlüklerden elde edilen veriler doğrultusunda öğrenciler bilim merkezini sevdiklerini, bilgilendirici ve eğlenceli bir yer olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bilim merkezinin en eğlenceli yönünün planetaryum olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Bilim Merkezi, okul dışı öğrenme, fen eğitimi, planetaryum, günlük


PERCEPTIONS OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS ABOUT SCIENCE CENTER
 
In this study, the thoughts and perceptions of middle school 8th grade students about science centers were examined. The pattern of the study is qualitative. Phenomenological approach was used in the study. The sample of the study consisted of 18 eighth grade students (9 female and 9 male students). A trip to a science center was organized.After the trip, students were asked to keep a diary. Students' diaries were examined for obtaining data. In the diaries, there are 8 questions about the students' thoughts about the day's trip, what they learned and the general opinions about the science centers. According to the data obtained from the diaries, the students stated that they liked the science center as an informative learning place and found the trip funny. They also stated that the most fun aspect of the science center was the planetarium.

Keywords: Science center, out-door education, science education, planetarium, diary


Detay

İÇERİK