TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2019  Sayı: 23  Alan: İktisat

Alper Yalçın, Sevda Yalçın
ÜRETİM VE DIŞ TİCARET EKSENİNDE TÜRKİYE’DEKİ YAĞLI TOHUM TARIMININ YETKİNLİĞİ (2002-2017)
 
Türkiye’de tahılların ve bitkisel ürünlerin üretiminin bazısında kendine yeterlilik sağlanmışken bazı ürünlerde ise (baklagiller, mısır ve pirinç üretimi) belirli yıllar itibariyle iç talebi karşılayamadığı görülmektedir. Yağlı tohumlar ve yağ veren meyvelerin üretiminde ise genelde iç talebi karşılamak bir tarafa Türkiye’nin tamamen dışarıya bağımlı bir hale geldiği ve net bir ithalatçı olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 2002-2017 döneminde tarım sektöründeki dış ticaret açısından “yağlı tohumlar ve yağ veren meyveler (SITC Rev4, Düzey-2, SITC 22)” kategorisinde Türkiye; artan oranda ve sürekli bir dış ticaret açığı vermiştir. On altı yıllık süreçte 18.6 milyar dolarlık bir ithalata karşılık 2.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiş ve sonuçta Türkiye toplamda yalnızca bir grup tarım ürününde yaklaşık 16.5 milyar dolarlık dış ticaret açığı ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin 2002-2017 döneminde yağlı tohum üretimindeki ve dış ticaretindeki gelişmeleri incelemek suretiyle mevcut durumu değerlendirmek ve Türkiye’nin yağlı tohum politikası açısından geleceğe yönelik izlemesi gereken tutumla ilgili önerilerde bulunabilmektir.

Anahtar Kelimeler: yağlı tohum, üretim, dış ticaret, sorun ve çözüm önerileri


TURKEY’S AXIS AGRICULTURE OIL SEEDS WITH REGARD TO PRODUCTION AND FOREIGN TRADE (2002-2017)
 
In some of the production of cereals and vegetable products in Turkey is achieved self-sufficiency in some products (legumes, maize and rice production) appears to meet the domestic demand as of the particular year. Oil seeds and oleaginous fruits are generally in the production of domestic demand has become a party to meet Turkey's completely dependent and arises out of a result that a net importer. Period 2002-2017 in terms of foreign trade in the agricultural sector" oil seeds and oleaginous fruit (SITC Rev4, Level-2, SITC 22)" category in Turkey; increased trade and a constant foreign trade deficit. Sixteen-year period in exchange for a $ 18.6 billion $ 2.1 billion in imports and exports have taken place resulting in a total of only one group of agricultural products in Turkey was faced with about 16.5 billion foreign trade deficit. The purpose of this study is; The 2002-2017 period is to assess the current situation in Turkey found by examining the developments in the foreign trade and oilseed production for Turkey to follow and suggestions regarding the future hold in terms of the oilseed policy.

Keywords: oilseed, production, foreign trade, problem and solutions


Detay

İÇERİK