TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 22  Alan: İktisat

Elif Haykır Hobikoğlu, Deniz Delican
DİJİTALLEŞMENİN İMALAT SANAYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GELİŞMİŞ ÜLKE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE KARŞILAŞTIRMASI
 
Bu çalışmada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dijitalleşme göstergelerinin imalat sanayi üretimine etkisi bilgi ve iletişim teknolojileri gelişim endeksi, küresel rekabetçilik endeksi ve küresel yenileşme endeksi değişkenleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada 2007-2017 dönemi baz alınmış ve panel veri yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Panel eş bütünleşme analizi sonuçlarına göre imalat sanayi üretim endeksi, bilgi ve iletişim teknolojileri gelişim endeksi, küresel rekabetçilik endeksi ve küresel yenileşme endeksi değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kısa dönemde yaşanılan dengesizliklerin uzun dönemde giderildiği sonucuna ulaşılmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde özellikle küresel piyasalarda rekabet edebilirliğin imalat sanayi üretimini pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Teknolojik Değişim, Ekonomik Gelişme, Ekonometrik Modelleme


THE EFFECT OF DIGITALIZATION ON MANUFACTURING SECTOR: COMPARISON OF DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES
 
In this study, it is investigated that the effect of digitalization indicators on manufacturing sector, index of information and communication development, global compatitiveness and global innovation index variablesare used which is in the countries both is devoloping anddeveloped. The variable sanalyzed with using panel data analysis is taken from the period between 2007 and 2017. According to the results of panel cointegrationanalysis such a long-runrelation is found between the variables of the manufacturing production index, information and communication technology development index, global competitiveness and global innovation index. Inaddition it is reached that in developing and developed countries the solution ofunbalance situation sarefaced in short-run has beensolving in long-run. As a result of this study, in developing and developed countries it is proved that entering intorivarly with(entering in competation) in global market has a positive effect on manufacturing production in particular.

Keywords: Digitalization,Technological Change, Economic Development, Econometric Modeling


Detay

İÇERİK