TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 22  Alan: İktisat

Osman Küçükahmetoğlu, Neslihan Balcı Varol
KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİNE KATILIMLARININ ÜLKELERİN EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
 
Üretimin küreselleşmesi, üretimin esnekleşerek aşamalara bölünebilmesi, her aşamanın uygun coğrafyaya kaydırılması ve daha sonra da bütünleştirilerek küresel ölçekte pazarlanması süreçlerinin tamamı “Küresel Değer Zincirleri” biçiminde gerçekleşmektedir. Bu yeni küresel düzende, ülkeler açısından uluslararası ticarete katılmanın yolu ise küresel değer zincirlerine eklenmekten geçmektedir. Bu çerçevede, çalışmadaki ana amaç değişen küresel ticaret yapısı doğrultusunda Türkiye başta olmak üzere gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin KDZ’lerine katılımlarının olumlu ve olumsuz etkilerinin Panel Data Analizi ile ortaya konmasıdır. Sonuçlar, KDZ katılımının hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin büyüme, istihdam ve ücretleri üzerinde pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. Bununla beraber bu pozitif etki gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha yüksek oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küresel Değer Zincirleri (KDZ), Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi


THE EFFECTS OF PARTICIPATION IN TO GLOBAL VALUE CHAINS ON THE COUNTRIES’ ECONOMIES: PANEL DATA ANALYSIS
 
Globalization of production, fragmentation of production, distribution of each step to the appropriate geography and international marketing of the unified products are realized as “Global Value Chains”. In this new global order countries should engage in global value chains to take part in international trade. In this scope, the main purpose of the study is to show the positive and negative effects of GVC participation of the developed and developing countries, especially Turkey, within accordance of the changing pattern of global trade by using Panel Data Analysis. The results show that GVC participation has positive effect on the growth, employment and wages of both developed and developing countries. This effect is higher on the developed countries.

Keywords: Global Value Chains (GVC), Economic Growth, Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK