TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 22  Alan: İktisat

Beyhan Hilal YASLIDAĞ , Mehmet DÜZEN
BORSA İSTANBUL AŞ.’DE İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARIN FİNANSAL ORANLARININ BORSA PERFORMANS ANALİZİ
 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, gayrimenkul ve inşaat sektörünün içinde yer alan kurumsal yapılardır. GYO’lar, halka arz yoluyla elde ettikleri kaynakları gayrimenkul yatırımlarına aktaran şirketlerdir. Bu şirketler yatırımcılarına, borsa platformunda hisse alış ve satışında kar etmelerine imkân vermelerinin yanı sıra temettü dağıtan sermaye piyasası kurumlarıdır. Gayrimenkul sektörüne önemli katkılar sunan bu şirketler aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli ölçüde fayda sağlamaktadırlar. Ancak diğer sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinin performansını etkileyen unsurlar ve onların faaliyet alanlarına yön veren değişkenler söz konusudur. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul AŞ.’de işlem gören GYO’ların bilançolarından elde edilen finansal oranların borsa performanslarına olan etkilerinin ve ilişkilerinin panel regresyon analizi yardımıyla ortaya konulmasıdır. Bu çalışmada örneklem seçimi için, 2011-2017 yıllarında Borsa İstanbul AŞ.’de işlem gören 31 Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketi seçilmiştir. Bu şirketlere ait likidite oranları, mali yapı oranları, faaliyet oranları, karlılık ve borsa performans oranları gibi finansal veriler www.finnet.com’un veri bankasından temin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Sektörü, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Borsa Performansı, Panel Regresyon Analizi.


BORSA PERFORMANCE ANALYSIS OF THE FINANCIAL RATIOS OF REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS IN BORSA ISTANBUL INC
 
Real Estate Investment Trusts are institutional structures within the Real Estate and Construction sector. The REITs are the companies that provide funds to Real Estate investments through public offering. Besides of paying dividends, the REITs also, provide opportunities for investors to gain profit from buy and sell activities through the stock exchange platform. These firms are offering significant contributions to the Real Estate sector as well as the National economy as a whole. However, as it can be seen in other sectors, there are some factors and variables that affect the Real Estate sector as well as the REITs performances. The purpose of this study is to measure and demonstrate the effects of financial ratios on the REITs’ stock market performance. The panel regression analysis method is used in this research. 31 Real Estate Investment Trust corporations were selected from the Istanbul Stock Exchange platform as the research samples for the period of 2011-2017. Financial data such as liquidity ratios, financial structure ratios, leverage ratios, profitability and stock market performance ratios were obtained from www.finnet.com data base.

Keywords: Real Estate Sector, Real Estate Investment Trusts, Stock Market Performance, Panel Regression Analysis


Detay

İÇERİK