TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 22  Alan: Eğitim

Recai AKAY
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI: BARTIN ŞEHRİ ÖRNEĞİ
 
Bu araştırmanın amacı Bartın iline ait geleneksel çocuk oyunlarının tespit edilmesidir. Araştırma Bartın ili merkeze bağlı altı köyde yapılmıştır. Araştırmada elli yaş ve üzeri elli kişiden çocukken oynadıkları oyunların bilgisi alınmıştır. Araştırmada mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat tekniği için ‘’2012 yılı MEB Oyun Albümü Hazırlama Modülündeki çocuk oyunları yetişkin görüşme formuna’’ uygun olarak araştırmacı tarafından ‘’Çocuk Oyunları Erişkin Mülakat Şablonu’’ geliştirilmiştir. Yapılan tasnifler sonucu dört kaynak kişinin dört çocuk oyunu makaleye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bartın, çocuk, çocuk oyunları, geleneksel, sanal oyun bağımlılığı


TRADITIONAL CHILDREN'S GAMES: BARTIN CITY EXAMPLE
 
The aim of this research is to determine the traditional children's games of Bartın province. The research has been carried out in six villages connected to the center of Bartın province. İn this research the knowledge of the games which they played when they were child was taken from 50 people who are older than 50 years old. Interview technique has been used in the research. For the interview technique, the "Child Games Adult Interview Template" has been developed by the researcher in accordance with the "Children's Games Adult Interview Form in 2012 MEB Game Album Preparation Module". As a result of the classification four children's game articles of four source people has been taken to the article.

Keywords: Bartın, child, children’s games, triditional, virtual game addiction.


Detay

İÇERİK