TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 22  Alan: Tarih

Nuri KAVAK
OSMANLI BÜROKRASİSİNDE YER ALAN KÖSTENCE KÖKENLİ MEMURLAR
 
Çalışmamız, Osmanlı Devleti’nin sürekli bir değişim arayışı içinde olduğu, devlet organizasyonunda büyük yenileşmenin görüldüğü, bir taraftan da büyük kayıpların yaşandığı XIX. yüzyılın sonlarını kapsamaktadır. II. Abdulhamit’e kadar idari yapıda askeri sınıfın yanı sıra yeni bir sivil sınıfın ortaya çıkış süreci sancılı da olsa başlamış ve yaklaşık 50.000 kadar sivil memurun devlet kadrolarında istihdam edilmeleri ile idari yapılanma kökünden değiştirircesine etkilenmiştir. Nitekim oluşturulan memuriyetlikler, atamalardaki liyakata uygun kişilerin seçimi, eldeki mevcut memur kadrosunun miktarı ve evsafının bilinebilme problemi gibi birçok sorunun çözümü amacıyla sicil tutma geleneği geliştirilmiştir. Bu cümleden olarak 1879-1909 tarihleri arasında bahsedilen amaçlar çerçevesinde “Sicill-i Ahval Komisyonu” kurularak sivil memurlar ile ilgili sicil defterleri tutulmaya başlanmıştır. Bu kayıtların tutulduğu adı geçen defterlere de “Sicill-i Ahval Defterleri” denilmiştir. Sicill-i Ahval Defterleri’nde yer alan memurların doğumundan başlayıp görevi sona erene kadar ki süreci içine alan bütün biyografik verileri ihtiva ettiği görülmektedir. Bu nedenle sicile konu olan her memurun doğum yeri, babası, sülalesi, namları, bitirdiği okullar, ne derece ile mezun olduğu, bildiği yabancı diller, aldığı ödül veya cezaların yanı sıra geniş bir şekilde hangi makamlarda bulunduğu ve ne miktarda ücret ile hangi makamlara terfi ettiği kaydedilmiştir. Kısacası bir yerleşim yerinin eğitim seviyesi ile insan kaynağı hakkında hemen hemen akla gelebilecek bütün sorulara cevap bulabileceğimiz kadar bilgilerin bu defterlerde yazılı olduğunu görmekteyiz. Köstence ile ilgili Sicill-i Ahval defterlerinde araştırma yapmaya başladığımda 18 civarında isim tespit edilmiştir. Bu memurlarımızın toplumsal statüleri, eğitim seviyeleri, ne tür memuriyetliklerde çalıştıkları, aldıkları ödül/madalya ile cezaya kadar bilinmeyen birçok konuya açıklık getireceğini hedeflemekteyiz. Öte yandan çalışmamızın Köstence Kazası ile ilgili birçok problemin çözümüne katkı sağlayacağını, özellikle yerel tarihin cevap vermesini umut ettiğimiz soy ağacının çıkarılmasına sınırlı da olsa fayda temin edeceği düşüncesindeyiz. Mamafih şehrimizin eğitim seviyesi ile birlikte Osmanlı nezdinde nasıl temsil edildiği konularına değin birçok sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Köstence, Kırım Tatar, Kırım, Kırım Hanlığı, Şer’iyye Sicili


THE CIVIL SERVANTS WITH CONSTANZA ORIGIN IN THE OTTOMAN BUREAUCRACY
 
This study addresses the late 19th century during which the Ottoman Empire constantly sought for a change and introduced great innovations in the state organization but suffered huge losses. Apart from a military class, a new civilian class emerged in the administrative structure until the reign of Abdulhamid II, though it was arduous. The employment of almost 50,000 civil servants in government positions led to a radical change in the administrative structure. As a result, a tradition of registration was developed to solve a number of problems such as the determination of civil service positions, the number of vacant positions, the identification of qualifications, and the selection of people with appropriate qualifications. Thus, “Sicill-i Ahval Commission” was established between 1879 and 1909 within the framework of the aims presented above to keep registers of civil servants. These books of record were called “Sicill-i Ahval Registers”. Sicill-i Ahval Registers covered all biographical data of officers starting from their birth to the end of their service. Thus, the registered data of each officer included the place of birth, father, family line, names, schools of graduation, the degree of graduation, foreign languages, rewards or punishments, previous positions and salaries, and promotions. Accordingly, it seems that these registers provide so much information that one can be easily informed of the educational level and human resource of a settlement. When I started to carry out research on Sicill-i Ahval Registers of District Constanta, I found 18 names. Thus, this study aims to reveal many unknown issues including these officers' social statutes, their education levels, the positions they held, and the rewards (medals) and punishments they received. This study will help resolve several issues concerning District Constanta and especially provide a contribution, albeit limited, to the formation of a family tree based on the local history. This study will also provide information about the education level of the district and its representation under the Ottoman Empire.

Keywords: Konstanta, Crimean Tatar, Crimean. Crimean Khanate, court registers


Detay

İÇERİK