TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 21  Alan: Hukuk

İrfan SÖNMEZ
FİLİSTİN SORUNU ve SELF-DETERMİNASYON HAKKI
 
19.yüzyılın sonlarından itibaren Filistin sistemli bir Yahudi göçüne maruz kaldı. Siyonizm'in organize ettiği bu göçler ve bölgenin otoktan halkına karşı girişilen terör ve etnik temizlik sonucunda İsrail devleti kuruldu. 1947 tarihli BM'nin taksim kararı ve iki devletli çözüm önerisine rağmen İsrail'in uzlaşmaz tutumu, Filistin sorununu uluslararası gündemin hala önemli konularından biri haline getirmektedir. Son yıllarda iki devletli çözüme yaklaşan ABD, Trump'ın başkan seçilmesi ile birlikte bu yaklaşımından uzaklaşmıştır.Trump'ın BM kararlarına aykırı olarak ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı bu yaklaşım değişikliğinin bir göstergesidir. Karardan sonra gösterilen tepkiler sorunu bir defa daha güncel hale getirmiştir. Filistin halkının devlet olma hakkı ve İsrail devletinin tutumunun incelendiği bu çalışmada iki tarafın görüşleri self-determinasyon bağlamında ele alınarak analiz edilmiştir. Çalışmanın hedefi,Filistin halkının özgürlük taleplerinin dayanakları ve bu talebin gerçekleşmemesi halinde ortaya çıkacak sorunların irdelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Bağımsızlık,Ayrılma Hakkı,Self-Determinasyon, Siyonizm, Birleşmiş Milletler


PALESTINIAN ISSUE AND THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION
 
Since early 19th century, Palestine was subjected to a systematic Jewish migration. As a result of these migrations organized by Zionism and the terror and ethnic cleansing conducted against the autochthonous people of the region, the Israeli State was founded. Despite UN’s distribution decision in 1947 and suggestion of a two-state solution, the uncompromising attitude of Israel still renders the Palestinian issue a significant problem of the international agenda. The USA, which verged on the two-state solution in the recent years, digressed from this approach upon Trump’s election as the president. Trump’s decision to move the US embassy to Jerusalem against the UN decisions is an indicator of that change in the approach. The reactions following this decision rendered this issue a current problem once again. In this study, which investigates the Palestinian people’s right to a state and Israel government’s attitude, the perspective of both parties were analyzed in terms of self-determination. The aim of the study is to emphasize the basis of the Palestinian people’s freedom demand and the issues that would arise in case this demand is actualized.

Keywords: Independence, Right of Secession, Self-Determination, Zionism, United Nations


Detay

İÇERİK