TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 21  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

İlyas KAYAOKAY
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİVAN ŞİİRİNDEN FAYDALANMAK: ARTHUR LUMLEY DAVİDS’İN A GRAMMAR OF THE TURKISH LANGUAGE ÖRNEĞİ
 
21 yıl gibi kısa bir ömür yaşamış olan İngiliz oryantalist Arthur Lumley Davids (1811-1832)’in 1832’de İngilizlere Türkçe öğretmek gayesiyle, II. Mahmud’a ithafen yazdığı A Grammar Of The Turkish Language adlı kitabı sıradan bir gramer kitabı olmaktan ötedir. Türkoloji açısından önemli bilgileri de ihtiva eden bu eser, yabancılara Türkçe öğretmek maksadıyla yazılan diğer tüm kitaplardan farklı bir özelliğe sahiptir. Bir giriş, gramer, kelimeler, diyaloglar ve ekler olmak üzere toplam dört bölümden müteşekkil bu kitapta, dîvân şairlerinin eserlerinden çokça istifade edildiği görülmektedir. Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla bir oryantalistin hazırladığı gramer kitabında dîvân şiiri materyallerinin kullanılmış olması, bize göre üzerinde durulması gereken kayda değer bir konudur. Davids, kitabında özellikle gramer konularını izah ettiği bölümde, kelime seviyesinde ilgili grameri gösterdikten sonra, o gramer yapısını ihtiva eden manzum örnekler de sunmuştur. Ekler bölümüne de Bâkî ve Mesîhî’den okuma parçalarını kaydederek bu sahada bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada, Davids’in Arap harfleriyle verdiği örnek manzumeler üzerinde durulmuş ve bu materyallerden hareketle sonuç bahsinde bazı çıkarım ve tekliflerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arthur Lumley Davids, Türk Dili, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Divan, Hümâyûn-nâme.


TO BENEFIT FROM DIWAN POETRY IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: A GRAMMAR OF THE TURKISH LANGUAGE EXAMPLE OF ARTHUR LUMLEY DAVIDS
 
British orientalist who lived a short life of 21 years Arthur Lumley Davids (1811-1832) in 1832 to teach Turkish to English II. Mahmoud dedicated to A Grammar Of The Turkish Language has written the book. This book is more than just an ordinary grammar book. This book, which contains important information in terms of Turcology, has a different feature than all other books written in order to teach Turkish to foreigners. An introduction, grammar, vocabulary, dialogues and adds in this book consists of four sections, namely, a lot of materials from diwan poetry seems to be benefiting. In a grammar book prepared by an orientalist be used to teach Turkish to foreigners materials of diwan poetry is an issue we need to focus on by. Davids, in his book, particularly grammatical issues in the section, word grammar at the level of the relevant grammar, then contains the grammatical structure contained in the verse. He made a first in this field by recording the reading pieces from Bâkî and Mesîhî to the appendices of the book. In this study, the sample poems of Davids are given by Arabic letters. Based on these materials, some conclusions have been made in the outcome bidding.

Keywords: Arthur Lumley Davids, Turkish Language, Teaching Turkish to Foreigners, Diwan, Hümaıun-nameh


Detay

İÇERİK