TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 21  Alan: İstatistik-Sayısal Yöntemler-Ekonometri

Nevzat DEMİR
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İTİBAR KAVRAMI VE İTİBAR BİLEŞENLERİNDEN DUYGUSAL ÇEKİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PATH ANALİZİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
 
Kurumsal itibar, işletmeler için en önemli stratejik kaynaklardan biridir. Soyut bir varlık olan kurumsal itibar, işletmeler için uzun dönemli rekabet avantajı yaratabilecek önemli faydalar sağlar. Küreselleşen dünyamızda rekabetin yoğun olduğu sektörlerden birisi de sağlık sektörüdür. Bu sektörde faaliyette bulunan sağlık kurumları rekabet avantajı elde etmek için kurumsal itibarlarına önem vermek ve korumak durumundadırlar. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektörünün temelini oluşturan hastaneler için sağlık çalışanlarına yönelik itibar algılarının ölçülmesi, itibar boyutlarından duygusal çekimi etkileyen faktörlerin dolaylı-dolaysız ve toplam etki katsayılarının path analizi yardımıyla belirlenerek, itibar arttırılmasında nasıl bir yol izlenmesine gerektiğine yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. Analiz sonucunda, hastaneler duygusal çekimin artması için toplam etki açısından ilk üç sıralamada vizyon ve liderlik konumlarını, sosyal ve çevresel sorumluluk faaliyetlerini ve ürün hizmet kalitelerini iyileştirmek durumundadır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal itibar, Sağlık sektörü, Path analizi


DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING THE EMOTIONAL ATTRACTION FROM THE REPUTATION CONCEPT AND REPUTATION COMPONENTS IN HEALTH SECTOR BY MEANS OF PATH ANALYSIS
 
Corporate reputation is one of the most important strategic resources for enterprises. Corporate Reputation, an abstract asset, provides significant benefits that can create a long-term competitive advantage for businesses. One of the sectors where competition is intense in our globalizing world is the health sector. Health institutions operating in this sector have to pay attention to and protect their corporate reputation in order to gain competitive advantage. The aim of this study is to measure the reputation perceptions of health workers for hospitals that constitute the basis of the health sector, to determine the indirect-direct and total impact coefficients of the factors affecting emotional attraction from the dimensions of the reputation and to make conclusions about how to follow the way to increase the reputation. As a result of the analysis, hospitals need to improve their vision and leadership positions, social and environmental responsibility activities and product service quality in the first three rankings in terms of total impact in order to increase emotional attractiveness.

Keywords: Corporate reputation, Health sector, Path analysis


Detay

İÇERİK