TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 20  Alan: İktisat

Muhittin Adıgüzel
Türkiye Savunma Sanayiinin Teknolojik Sisteminin İncelenmesi
 
Türkiye Savunma Sanayiinin Teknolojik Sisteminin incelendiği bu çalışmamız Giriş ve Üç Bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın İkinci bölümünde, Dünya’da ve Türkiye’de Savunma Sanayii irdelenmiştir. Üçüncü Bölümde Türkiye Savunma Sanayiinin Teknolojik Sistemi,” Teknolojik Sistem” yaklaşımı bağlamında; - Türkiye Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Sistemi - Türkiye Savunma Sanayiinin Üretim Yapısı ve Kurumları - Türk Silahlı Kuvvetleri Tedarik Sistemi - Türkiye Savunma Sanayiinin Hukuki Çerçevesi - Türkiye Savunma Sanayiinin Uluslararası İlişkileri İle ortaya konulmuştur. Dördüncü ve son bölüm; Sonuç bölümünde, araştırmanın sonuçları ve bu bağlamda Türkiye Savunma Sanayiinin için öneriler yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Savunma Sanayii, Teknolojik Sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri , Araştırma ve Geliştirme, Dünya Savunma Sanayii


Investigation of the Technological System of Turkey’s Defence Industry
 
This study which is based on the investigation of technological sytem of Turkish Defence Industry is composed of an introduction section and three parts. In the second part of the study, defence industry in the World and in Turkey are discussed. In the third part of the study, the followings are revealed with the context of the “Technological System” approach in the technological system of Turkish Defence Industry ; - Research and Development System of Turkish Defence Industry - Production structure and institutions of Turkish Defence Industry - Supply system of Turkish Army Forces - Legal framework of Turkish Defence Industry - International relations of Turkish Defence Industry In the fourth and last part, the research with results and the proposals fort he development of Turkish Defence Industry are put into forwarded.

Keywords: Turkish Defence Industry, Technological System, Turkish Army Forces, Research and Development, World Defence Industry


Detay

İÇERİK