TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 20  Alan: Eğitim

Gamze SART , Yavuz TURGUTER
OECD ÜLKELERİNDE YÜKSEKÖĞRENİME SAHİP İŞ GÜCÜ İÇİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ANALİZİ
 
Çalışmada, 2015 yılı için OECD ülkelerinde ileri eğitim düzeyine sahip işgücü oranı için cinsiyet eşitsizliği analiz edilmiştir. Toplumsal cinsiyet farkı, hem bireysel hem de küresel düzeyde insanlık için küresel bir sorundur. Çalışmadan elde edilen ampirik sonuçlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği için yapılan t-testinin sıfır hipotezini 0.05 anlamlılık düzeyinde reddettiğini göstermektedir. 2015 yılı için OECD ülkelerinde ileri düzey eğitim seviyesine sahip olan işgücüne yönelik toplumsal cinsiyet eşitsiliğinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için sosyal ve ekonomik politikaların tasarlanması ve uygulanması büyük önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet Eşitsizliği, Eğitim, İşgücü


AN ANALYSIS FOR GENDER INEQUALITY OF LABOUR FORCE WITH HIGHER EDUCATION IN OECD COUNTRIES
 
In the study, it is analyzed the gender inequality for labor force rate with the advanced level of education in OECD countries for the year 2015. The gender gap is a global problem for the humanity both individual and global level. Empirical results from the study show that t-test for the gender gap rejects the null hypothesis at the significance level of 0.05. It is concluded that there is gender gap for the labor force with the advanced level of education in OECD countries for the year 2015. For this reason, it is very important to design and implement social and economic policies to eliminate the gender gap.

Keywords: Gender Inequality, Education, Labor Force


Detay

İÇERİK