TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 20  Alan: Eğitim

Yavuz TURGUTER*, Gamze SART
İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ VE BEKLENEN OKULLAŞMA YILI ARASINDAKİ İLİŞKİ İÇİN İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
 
Bu çalışmanın temel amacı, Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu'na dayanarak insnai gelişme indeksi ve beklenen okullaşma yılı arasındaki ilişkiyiincelemektir. Tukey HSD test sonucuna göre, tüm HDI ülkeleri için beklenen okullaşma yılının birbirinden önemli ölçüde farklı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, ülkelerin HDI düzeylerinin, beklenen okullaşma yılı ile yüksek oranda pozitif olduğu gözlenmektedir. Araştırmada, eğitimin insani kalkınma ve refahın en önemli etkeni olduğu sonucuna varılmıştır ve bu nedenle toplum için eğitimin güçlendirilmesine yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi hayati önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişme, Eğitim, Dünya


A STATISTICAL ANALYSIS THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND EXPECTED YEARS OF SCHOOLING
 
Main aim of this study is to analyze the role and importance of education on human development index based on the United Nations Human Development Report. Based on Tukey HSD test result, it is concluded that expected years of schooling for all the level of HDI countries is significantly different each other. It is also observed that HDI level of countries are highly positive correlated expected years of schooling. In the study, it is concluded education is the one of the most important factor for human development and welfare for this reason it is vital to develop policies and strategies to strengthen of education for the society.

Keywords: Human Development, Education, World


Detay

İÇERİK