TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 19  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

İlyas KAYAOKAY
NECÂTÎ BEY’İN GAZELLERİNE YAPILAN TAHMİSLER
 
Bendlerle kurulan bir nazım şekli olan tahmis bir nevi nazire olup, genellikle bir gazelin veya kasidenin beyitlerinin üzerine, başka bir şair tarafından aynı kafiye ve vezinde üç mısra eklenerek oluşturulan muhammeslerin adıdır. Bu çalışmada dîvân edebiyatının kurucularından olan Necâtî Bey’in gazellerine yazılan tahmisler inceleme konusu yapılacaktır. Yüzlerce dîvân ve şiir mecmûalarının taranması neticesinde Necâtî Bey’in 17 farklı gazeline 24 şair tarafından yapılan 31 tahmis tespit edilmiştir. Ayrıca 3 gazeline de 6 tesdisin olduğu görülmektedir. Necâtî’nin gazellerine Celâlî, Rahmî ve Mu’îdî’nin 3; Muhibbî’nin 2; Âhî, Aşkî Mustafa, Bâkî, Cenâbî, Çâkerî, Efserî, Fazlî, Fehmî, Fevrî, Figânî, Hayâtî, Hecrî, Hilâlî, Mihrî, Nazmî, Nefîsî, Remzî, Semmî, Ulvî ve Yetîmî’nin yazdığı bir tahmis vardır. Çalışmamızda genel olarak; bu tahmislerden hareketle bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Necâtî, Tahmis, Tesdis, Gazel, Mecmûa.


TAHMİS MADE TO NECATİ BEY GHAZALS
 
A type of poem tahmis, is a kind of similar poem, usually a ghazal or eulogy couplets, is the name of a poem established by another poet, with the same rhyme and three lines in his vein. In this study, the tahmis written to the ghazal of Necati, one of the founders of ottoman literature, will be examined. As a result of the screening of hundreds of religious and poetry magazines, Necatî had 17 different ghazals and 31 tahmis made by 24 poets. In addition, 3 poems seem to be 6 tesdis. The poems of Necati, Celâlî, Rahmî and Mu’îdî’s 3; Muhibbî’s 2; Âhî, Aşkî Mustafa, Bâkî, Cenâbî, Çâkerî, Efserî, Fazlî, Fehmî, Fevrî, Figânî, Hayâtî, Hecrî, Hilâlî, Mihrî, Nazmî, Nefîsî, Remzî, Semmî, Ulvî and Yetîmî’s written one tahmis. In our work; some evaluations will be made based on these tahmis.

Keywords: Necati, Tahmis, Tesdis, Ghazal, Poetry Magazines.


Detay

İÇERİK