TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 19  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Nuray Hilal TUĞAN
SOĞUK (2013) FİLMİNDE ERKEKLİK TEMSİLİ
 
Erkeklik, sosyal bilimler alanında uzun bir süredir biyoloji kökenli cinsiyet tanımına dayanarak açıklanmıştır. Biyoloji kökenli cinsiyet tanımına göre erkeklik doğuştan sahip olunan genetik bir özelliktir. Böylece erkeklik biyoloji, anatomi ve psikoloji tarafından incelenen bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Ancak feminist kuramların sosyal bilimler alanına kazandırdığı bakış açısı sayesinde erkekliğin toplumsal bağlamda şekillenen ve inşa edilen bir olgu olduğu kabul edilmeye başlamıştır. Bu bağlamda günümüzde erkekliğin tıpkı kadınlık gibi toplumsal olarak cinsiyet politikaları tarafından şekillendirilen ve her an yeniden oluşan bir olgu olduğu genel olarak kabul görmeye başlamıştır. Erkekliğin toplumsal olarak inşa edildiği kabul edildiğinde bu olgunun sınırlarının da değişken ve belirsiz olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece erkek egemenliği adı verilen iktidar biçimi de çoğul, hatta çoğu zaman birbiriyle çatışan farklı erkeklik deneyimlerine tekabül etmektedir. Söz konusu erkeklik deneyimlerinin sahip olduğu erkeklik değerlerinde ve tarzlarında yaşanan değişim ise “erkeklik krizi” olarak adlandırılmaktadır. Bu yaklaşım erkekliğin bütünlüklü ve yekpare bir oluşum değil, tersine çelişkili ve parçalı bir toplumsal inşa olduğu görüşünün yaygınlaşmasını sağlamıştır. Çalışmada 2013 tarihli, Uğur Yücel tarafından yönetilen Soğuk filmi eleştirel söylem çözümlemesi yöntemi ile çözümlenmiş ve filmde erkekliğin, söz konusu parçalı ve çelişkili yapısını ortaya koyan erkeklik temsilleri aracılığı ile sunulduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Erkeklik, İktidar, Temsil, Sinemada Erkeklik Temsili


COLD (2013) MASCULINITY AT REPRESENTATION FILM
 
Masculinity has long been described in the social sciences, based on biology-based gender definitions. According to biology-based definition of gender, masculinity is a genetically inherited property. Thus, masculinity is seen as a field of research that is examined by biology, anatomy, and psychology. However, thanks to the point of view that feminist theories have brought to the field of social sciences, it has begun to be accepted that manhood is a phenomenon shaped and constructed in the social context. In this context, it is generally accepted that today, manhood, like femininity, is a phenomenon that is shaped by societal politics and that it is a re-emergence at any moment. When it is accepted that the man was built socially, it turns out that the boundaries of this phenomenon are also variable and uncertain. Thus, the form of power that is called male domination corresponds to different male experiences that are irrelevant, plural, and often conflicting with each other. The change in masculinity values and styles that masculinity experiences have is called "masculinity crisis". This approach has made it widespread that manhood is not a unified whole, but rather a contradictory and fragmented social construction. Soğuk, directed by Uğur Yücel, was analysed by the method of critical discourse analysis and came to be presented through the representations of masculinity, which reveal the contradictory and fragmented structure of the man in the film.

Keywords: Masculinity, Power, Representation, Masculinity in Cinema


Detay

İÇERİK