TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 18  Alan: Müzik

Bülent KURTİŞOĞLU , Anıl ÇELİK
ÖĞRETMENİN İÇİNDEKİ ÖĞRENCİ
 
İnsanın kendisini, başkalarını, doğayı ve yaşamı algılaması, yorumlaması ve uygulaması farklı yöntemler ile gerçekleşmektedir. Bunun gerçekleşmesinde en önemli davranış öğrenmedir. Öğrenme ve öğretme kavramları birbirlerinden ayrı düşünülmemesi gereken kavramlardır. Bu kavramlar çerçevesinden bakıldığında Eğitim, Öğretim, Öğretme ve Öğrenme ilişkisi yeni bir davranış kazanmada en önemli olgulardır. Bireylerin yeni bir konuyu öğrenmeleri öğrenme etkinliği ile sağlanmaktadır. Bu değerlere öğretmen-öğrenci birlikteliği ile ulaşılmaktadır. Bu iletişimde öğrenci ve öğretmenin birbirlerine olan güvenlerinin kendilerine yetecek derecede olması gerekir. Öğretmen öğrencisinin gelişiminde rol almak istiyorsa, öğrencisine sorumluluk vererek olumlu pekiştirenlerle öğrencilerinin gelişimine yardımcı olmalıdır. Öğrencinin problem çözme becerisine katkı sağlayabilmek için öğrencisine özgürce davranabileceği, duygusal denemeler yapabileceği, zengin uyaranlarla dolu, tutarlı bir öğretim ortamı hazırlamalıdır. Öğretmen; bu amaç doğrultusunda öğrencilere yol gösterici, azimli, istikrarlı, araştırmacı yöntemler izlemelidir. İnsanın kendisini ifade etmesinde en önemli davranışlarından birisi de sanattır. Bunun yanı sıra bireysel gelişmelerine olan katkısı, birlikte hareket etme, üretken olma gibi insani değerlerin temel nitelikleri sanat eğitimi yolu ile de kazanıldığı bilimsel bir gerçekliktir. Sanat eğitimi her yaşta, eğitim ve öğretimin her kademesinde kesintisiz ve süreli olarak yapılmalıdır. Müzik Sanat dallarının en önemli bir dalı, insan hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan yaşantısının her döneminde gelişimine en büyük katkı sağlayan önemli bir alandır. Müzik yaşantısının kazandırılması sistemli bir program içerisinde yapılması planlandığında öğrenci ve öğretmen arasındaki süreçler ve davranışlar son derece önemlidir. Öğrenci; müziğe karşı ilgisini, yeteneğini kavrayabilmesi ve çalışma yeteneğini zekâsı ile birleştirebilmelidir. Öğretmen- öğrencisinin müziğe karşı bağlılığını arttırmalı ve müziği daha da sevdirerek her öğrencisine bunu aşılamalıdır. Dolayısıyla; öğrencinin müziği sevmesi çalışmalarına ışık tutacak ve öğretmenin verdiklerini daha iyi özümseyerek, eğitimli bir müzik bireyi olmasının yolunu açacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Müzik, Öğretmen, Öğrenci, Öğrenme, Gelişim


THE STUDENT INSIDE THE TEACHER
 
Learning of a new subject of the individuals is provided with learning activities. Those values are achieved through teacher – student association. The communication of these students and teachers should be sufficient degree of confidence in themselves to each other. If the teacher wants to take part in student’s development, she/he should help to student in his/her development by giving responsibility with positive reinforcements. In order to contribute to the student’s problem solving skill’s she/he should prepare a fulled with rich stimuli, consistent teaching environment in which students can act freely, can do emotional trials. A teacher should present consistent, guiding, investigative methods to students in accordance this purpose. A student should combine his intelligence and interest in music with the ability to work. Music teachers should increase the loyalty to music of their students and they should endear music to each student. Therefore, students will enjoy music and assimilate their teachers’ teaching. This situation will facilitate for being a trained musician.

Keywords: Art, Music, Teacher, Student, Learning, Evolution


Detay

İÇERİK