TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 18  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Sonahanim İBRAHİMOVA
ÇAĞDAŞ DÖNEM SANATININ GELİŞİMİNDE SANAT YÖNETİMİ
 
Sanat yönetiminin (art managament) rolü ve etkisinin araştırılması ve analizinin gündeme getirilmesi, direkt kültür ve sanatın piyasa ekonomisine geçişiyle doğrudan ilişkilidir. Bu da, sırayla, sosyal - kültürel eğitim hizmetlerinin oluşumu ve teşviki düzeyinde yönetim mekanizmalarının bilimsel analizini ve teorik olarak özetlenmesini gerektirir. Bu bağlamda, yönetim faaliyetinin bir türü olan sanat yönetiminin asıl görevi, sosyokültürel ve sanatsal eğitim kurumlarının işleyişi ve geliştirilmesinde karşılaşılan birçok sorunun çözümünü mümkün kılan teknoloji ve yöntemlerinin teorik önemi ve pratik uygulamalarının artırılmasıdır. Sanat yönetimi, kaynak yetersizliği bağlamında kültür alanındaki eğitim sistemini etkili bir şekilde yönetmek ve düzenlemek için bir araç şeklinde hizmet eder. Çünkü asıl olarak sanat yönetimi, sosyal ve kültürel eğitim alanında sanatsal değerlerin oluşturulması ve geliştirilmesi için verimli koşulların yaratılması amacıyla teknolojik araç olmalıdır. Araştırmanın amacı, sanatsal görüntü, örnek, değer ve deneyimlerin üretimi, yansıması ve iletilmesini sağlayan eğitim alanının oluşumu, işleyişi ve gelişimini amaçlayan, sosyokültürel yönetişim yapısında ilke, fonksiyon, yöntem ve teknolojinin bileşik sistemi olan çağdaş sanat yönetimi özelliği ve öneminin ortaya çıkarılması ve belirlenmesidir. Bilimsel araştırma yöntemlerinin analizi, sentez, gözlem, genelleme, netleştirme, sistematiklik ve sınıflandırma sanat yönetimi üzerine en kapsamlı teorik fikir edinmeni sağlar. Belirtilenleri içeren sanat yönetimi, aşağıdaki parametreleri öngörür: İç ve dış çevre analizi; misyon ve vizyon, hedef belirleme ve planlama, yönetim nesnesi, yönetim objesi, yönetim faaliyetleri sistemi, içerik ve organizasyon biçimleri, personel yönetimi ve personel politikası, bilgi - işlem yapısı, strateji, ilkeler, fonksiyonlar, ahlak ve örgüt kültürü, altyapı ve yapılar, örgütsel ve uygulanan yöntemler ve teknolojiler, sanat pazarlaması, etkinlik kriterleri. (Kostlyev SV 24) Bunlar bütünlükte sanat yönetiminin temel eğilimleri olarak birbiriyle yakından bağlantılıdır ve her bir kişinin bireysel özelliği ve üstünlüğünün karmaşıklı ifadesine dayanan tek bir işlemin parçası olarak gerçekleştirilir. Sanat alanında modern yönetim deneyiminin sistematik analizine dayanarak sanat yönetiminin türleri aşağıdaki şekilde ayrılabilir: - Gösteri ve Sahne Sanatları Yönetimi: müzik yönetimi, tiyatro yönetimi, koreografi yönetimi, sirk yönetimi, konser-festival ve turne yönetimi. - Görsel Sanatlar Yönetimi: film ve televizyon yönetimi, resim ve dekoratif uygulama sanat yönetimi, müzeler ve galeri - sergi yönetimi.

Anahtar Kelimeler: sanat, sanat yönetimi, eğitim, gelişim, müzik


ART-MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY ART
 
Studying and researching the role and essence of art management is now becoming more urgent due to the gradual transition of culture and art to the market economy. This, in turn requires the scientific analysis of the management mechanisms and theoretical summarization in the level of formation and promotion of social and cultural education services. In this regard, the main task of art-management, which is a type of management activity, is to increase the theoretical significance and practical application of technologies and methods that enable the solution of many problems encountered in the functioning and development of socio-cultural and artistic educational institutions. Art-management acts as the means of effective management and regulation of the cadres training system in the field of culture in the conditions of lack of resources. Because art-management should be a technological tool for the creation of fertile conditions for the formation and promotion of artistic values in the social and cultural education field. The purpose of the study is production and reflection of artistic expression, examples, values and practices, the formation of the educational space providing broadcasting, the principle of social-cultural management, which is directed to the activity and development, the detection and identification of the specificity and the essence of the modern art-management, the complex system of functions, methods and technologies. Analysis, synthesis, observation, summarization, clarification, systematically and classification which are scientific research methods allow coming to the most comprehensive theoretical results about art-management. Art-management, which including those listed provides the following parameters: Analysis of internal and external environment; mission and vision, setting and planning goal, management subject, management object, system of management activities, content and organizational forms, personal-management and personnel policy, information and communication complex, strategy, principles, features, ethics and organizational culture, infrastructure and structures, organizational and applied methods and technologies, art-marketing, effectiveness criteria. (Kostylev SV: 24) These all are the main trends of art-management, closely interconnected and are realized as part of an entire process based on the complexity of individual particularities and superiority of each one. The following types of art-management can be distinguished on the basis of systematic analysis of modern management practices in the art field: - Performing and scenic art management: music management, theater management, choreography management, circus management, concert-festival and performance management. - Visual arts management: film and television management, descriptive arts and decorative-applied art management, museums and gallery-exhibition management.

Keywords: art, art-management, education, development, music


Detay

İÇERİK