TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 18  Alan: Hukuk

Ömer ÖZKAN, Oğuzhan ÖZÇELİK, Hasan BARDAKÇI, Emre CEYLAN GÜNEL
AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİNE UYGUN OLARAK DENİZ KONİŞMENTOLARININ HAZIRLANMASI
 
Akreditifli ödemede eşyanın mülkiyetini temsil açısından biri deniz yolu konişmentosu ve diğeri poliçe olmak üzere iki belge kullanımdadır. Mülkiyetten kaynaklı olası risklerin bertarafı ve akreditifli ödemede banka güvencesinin devamlılığı için söz konusu iki belgenin doğru hazırlanması son derece önem arz etmektedir. İhracatçı firmaların, akreditifli ödemeye uygun olarak denizyolu konişmentosu ve poliçeleri hazırlayabilmelerine teminen bu konuda amir, üç önemli unsur olan akreditif şartları, UCP 600 ve ISPB 745 dâhilinde hareket etmeleri elzemdir. Yukarıda dercedilen üç kaynak ışığında uygun ibrazda bulunabilme belirli düzeyde deneyim ve bilgi gerektirdiğinden, Türkiye’de yerleşik, dış ticareti olan ve akreditifli ödemeyi tercih eden firmaların, uygun vesaik hazırlama konusunda kavram kargaşası yaşamaları nedeniyle, genelde rezervli vesaik ibraz ederek amir banka ve varsa teyit bankasının ödeme yükümlülüğü garantisinden faydalanamamakta, ihracat bedellerini geç almakta ve ekstra masraf/komisyon ödemekte oldukları gözlenmiştir. Bu çalışmada, konunun kapsamının geniş olması sebebiyle sadece deniz yolu konişmentolarının akreditifli ödemeye uygun olarak hazırlanmasının kritik ve önemli hususlarına yer verilmiş, uygulamada rastlanan sık hatalar göz önüne alınarak açıklamalar ve öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akreditif, Kıymetli evrak, Rezerv, UCP 600, ISBP 745


ISSUING NEGOTIABLE DOCCUMENTS IN ACCORDANCE WITH PAYMENT METHOD OFLETTER OF CREDIT
 
Two documents as the bill of landing and the policy are in use in terms of presentation of the commodity property in payment method of letter of credits. To prepare both two documents correctly is extremely important to dispose of the possible risks based on the property and continuity of the bank guarantee for the payment by letter of credit. There are three vital components in which ensure the exporter companies to prepare the bill of landing and policies agreeable to the letter of credit. These three crucial components as follows; terms and conditions of the letter of credit, UCP 600 and ISPB 745. Since to be able to accurately submit under the three sources mentioned above needs at a certain level of experience and knowledge, it is observed that the localized companies in Turkey who actualize foreign business and prefer to pay with letter of credit experience contradiction in terms on preparing applicable documents, cannot benefit from the guarantee of the payment obligation of the issuing bank and if any, the confirming bank by submitting discrepant document. In addition to this, these companies receive the export proceeds late and pay extra charges/commission. This paper makes suggestions and accounts for the critical and substantial ways of preparing only bill of lading due to wide scope of the subject its large to the payment with letter of credit by considering the common mistakes in practice

Keywords: Letter of credit, Negotiable documents, UCP 600, ISBP 745


Detay

İÇERİK