TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 17  Alan: Spor Bilimleri

Kürşad GÜLBEYAZ
TÜRK HALK OYUNLARINDA KULLANILAN BAZI KASLARIN AKTİVASYON ORANLARININ KİNESİYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ (HORON ÖRNEĞİ)
 
Türk kültürü ve folklorunun en önemli unsurlarından bir tanesi olan halk oyunları günümüze kadar kültürel ve sanatsal açısından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ancak sportif açıdan bakıldığında yeteri kadar incelendiğini söylemek mümkün olmayabilir. Özellikle fiziksel ve fizyolojik açıdan araştırmaların eksik olduğu söylenebilir. Halk oyunlarının sistematik hareket modellerinden oluştuğu düşünüldüğünde, iskelet ve kas sisteminin hareket modellerinin meydana gelmesindeki yerini incelemek önemlidir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, Türk halk oyunlarında kullanılan bazı kasların aktivasyon oranlarının kinesijolojik açıdan incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada EMG/ENMG (Elektronöromiyografi) tekniğinden faydalanılarak, Türk halk oyunları dallarından horon esnasında kullanılan bazı kas gruplarının aktivasyon oranları incelenmiştir. EMG, sinirler ve kaslardan alınan elektriksel sinyallerin yazdırılması anlamına gelmektedir. Araştırma kapsamında, horon oyununu iyi bilen, Türk halk oyunları geçmişi olan, konservatuvar Türk Halk Oyunları bölümünden mezun bir dansçının, M. Tibialis Anterior, M. Quadriceps Femoris, Flexör Digitorum Superficialis, M. Biceps Brachii, Longissimus Thoracis ve Trapezius kasları üzerine elektrotlar bağlanmış, horon oyunu esnasında ölçümler alınmıştır. Anatomi ve fizyoloji alanında çalışmaları olan akademisyenler horon oyununu izleyerek “ana kas grubu” teması altında araştırmaya dâhil edilecek kasları belirtmişlerdir. Ölçüme dâhil edilen kaslar, uzman görüşüne dayanarak seçilmiştir. Trabzon-Tonya Horonu oyununda M. Tibialis Anterior sol kası 230.35 ortalama ile en çok kullanılan kas olmuştur. Trabzon-Erkek Horonu oyununda M. Biceps Brachii sol kası 28.16 ortalama ile en az kullanılan kas olmuştur. Kasların kullanım oranlarının birbirleri ile kıyaslandığında ortalama bir sonuca ulaşılamamaktadır. Bunun sebebi ise aynı yörede bile oynanan oyunlarda yapılan hareketlerin farklı olmasından dolayı kasların kasılma ve kullanım oranları da farklı olmaktadır. Bacak kasları en çok kullanılırken kol kaslarının en az kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk halk oyunları, folklor, horon, kinesiyoloji, kas, spor, EMG.


THE KINESIOLOGICAL EXAMINATION OF THE ACTIVATION RATE OF SOME MUSCLE IN TURKISH FOLK DANCES (THE EXAMPLE OF HORON)
 
As one of the important elements of Turkish culture and folklore, Turkish folk dances have been elaborated on in terms of cultural and artistic aspects. However, it may not be possible to say that it has been examined in terms of sporting aspects. Especially, it can be said that physical and psychological studies are limited. Given the folk dances consist of systematic movement pattern; it is important to examine the role of skeleton and muscle systems in movement. The aim of this study was to examine of the activation rate of some muscle in Turkish Folk Dances. The activation rates of some muscle during Horon dance, one of the branches of Turkish folk dances, were measured by using MEG/ENMG. EMG is a writing method of the electrical signals in muscles and nerves. The electrodes were connected to the muscles of M. Tibialis Anterior, M. Quadriceps Femoris, Flexör Digitorum Superficialis, M. Biceps Brachii, Longissimus Thoracis and Trapezius of a dancer, who knew Horon dance well, graduated from conservatory and had a background of Turkish folk dances, and the measurement was conducted. The academicians doing research into anatomy and physiology chose the muscles in theme of “main muscle group.” The muscles were included in the study based on expert opinion. M. Tibialis was the most contracted with the rate of 230.35 in Trabzon-Tonya Horon. Left M. Biceps Brachii was the least contracted with the rate of 28.16 in Trabzon Horon (Male). When the rates of muscles are compared, no average score could be found. The reason for that the muscle usage rates can be different in the same dance. It was found that the arm muscles were used less than leg muscles.

Keywords: Turkish folk dances, folklore, horon, kinesiology, muscle, sport, EMG


Detay

İÇERİK