TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:8  Sayı: 17  Alan: Eğitim

Recai Akay
OYUN TERAPİ VE OYUN TERAPİ TEKNİKLERİ
 
Oyun, çocuğun kendini eğlenerek ifade edebildiği en doğal yol ve çocuğun ayrılmaz bir parçasıdır. Oyun Terapisi Derneği’ne göre oyun terapi; danışanların(çocukların) oyunun iyileştirici gücünden faydalanılarak psikolojik sorunların çözümü ve ideal gelişim sürecine yardımcı olması amacı ile kullanılan bir süreçtir. Oyun terapinin yaklaşık yüz yıllık bir tarihi geçmişi vardır. Ülkemizde ise özellikle 2010 yılından sonra gelişme ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu makalenin amacı, oyun terapisini tanıtmak ve oyun terapi tekniklerine örnekler vermektir. Bu makalede; oyun terapisinden, oyun odası ve malzemelerinden, oyun odasındaki oyuncaklar ve oyuncakların iyileştirici yönünden, oyunun iyileştirici gücünden, oyun terapisi kuramları ve başlıca oyun terapisi tekniklerinden bahsedilmiştir. Makale hazırlanırken literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak 11 adet oyun terapisi tekniğine makalede yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Terapi, çocuk, oyun terapi, terapi tekniği, gelişim, psikoloji


PLAY THERAPY AND PLAY THERAPY TECHNIQUES
 
The game is the most natural way for the child to express himself/herself and is an integral part of the child. According to the Game Therapy Association, game therapy; It is a process that is used with the aim of helping the clients (children) to solve the psychological problems and help the ideal development process by making use of the healing powers of the game. The game therapy has a history of about one hundred years. In our country, especially after 2010, it has started to develop and become widespread. The aim of this article is to introduce the game therapy and give examples of game therapy techniques. In this article; game therapy, game room and materials, toys in the playroom and from the healing aspect of toys, from the healing power of the game, from the game therapy theories and major game therapy techniques are mentioned. Literature search method was used while preparing the article. As a result, 11 game therapy techniques were included in the article.

Keywords: Therapy, child, play therapy, therapy technique, development, psychology


Detay

İÇERİK