TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 17  Alan: Kamu Yönetimi

GÖKHAN TEKİN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE AMAÇLARI
 
Gelişen iletişim teknolojileri ve iletişim araçları hayatımıza birçok yenilik ve kolaylık getirmiştir. İletişim teknolojileri içinde bulunduğumuz yüzyılda hızla gelişerek insanların hayatlarını kolaylaştırmış ve insan hayatına dokunan yenilikler meydana getirmiştir. Bu yeniliklerden biri de sosyal medya ve sosyal medyanın bireylere kazandırdıklarıdır. Sosyal medya; bizim uzakta ki bireylerle yakınlaşmamızı, etkileşimde bulunmamızı, duygu ve düşüncelerimizi ifade edebilmemizi ve yeni kişiler tanımamızı olanaklı hale getirmektedir. Yapılan bu araştırma ile katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıkları, sosyal medya kullanım sıklıkları, katılımcıların en çok kullandığı sosyal medya aracı ve sosyal medya kullanım amaçları ortaya konularak, İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medyayı ne şekilde ve nasıl kullandıkları ölçülmüştür. Betimleyici (descriptive) bir çalışma olan araştırmada saha çalışması yapılmış ve verilerin elde edilmesinde ise anket tekniği kullanılmıştır. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin evreni oluşturduğu araştırmada, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Çocuk Gelişimi, İlk ve Acil Yardım, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama programlarından seçkisiz (rastgele) yöntemle seçilen öğrenciler örneklemi oluşturmaktadır. Anketimiz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda bulunan toplam dokuz programdan tesadüfi olarak seçilen 420 öğrenciye 14-25 Kasım 2016 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Sosyal Medya Kullanımı, Sosyal Medya, Sosyal Ağlar, Sosyal Medya Kullanım Amacı.


THE SOCIAL MEDIA USAGE HABITS AND AIMS OF UNIVERSITY STUDENTS
 
Emerging communication technologies and communication tools have brought many innovations and convenience to our lives. Communication technologies have developed rapidly in the century we have been in and they have facilitated people's lives and brought new innovations that touch human life. One of these innovations is that social media and what the social media has brought for individuals. Social media makes it possible for us to approach, to interact, to express our feelings and thoughts with the individuals who are far away from us, and helps us meet new people. This survey was used to determine how the students of Istanbul Esenyurt University used social media by puttin forward the participants' social media usage habits, the frequency of social media usage, the social media tool and social media usage that participants used the most. A field study was conducted in the descriptive study and survey technique was used in the case of obtaining the data. In the study Istanbul Esenyurt University Health Services Vocational School students formed the universe and 2016-2017 academic year with the departments of Operating Room Services, Anesthesia, Child Development, Primary and Emergency Assistance, Social Services, Medical Documentation and Secretariat, Medical Imaging Techniques, Medical Laboratory Techniques Students selected by random method from Medical Promotion and Marketing programs as sample. Our survey was conducted between November 14th and 25th, 2016 with 420 randomly selected students from nine programs in Istanbul University Esenyurt University Health Services Vocational School.

Keywords: Internet, Social Media Usage, Social Media, Social Networks,The Aim Of Social Media Usage


Detay

İÇERİK