TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2018  Sayı: 17  Alan: Halk Bilimi

Neşe IŞIK
MUHSİN KADIOĞLU’NUN “NAR ÜLKESİ ENDÜLÜS’ÜN SON YILLARI” ADLI ROMANINDA HALK BİLİMİ UNSURLARI
 
“Nar Ülkesi Endülüs’ün Son Yılları” adlı eser, 15. yüzyılda İspanyollar tarafından İspanya’dan kovulan Müslüman ve Yahudilere, Türklerin nasıl yardım eli uzattığının gerçek hikâyesini anlatan Muhsin Kadıoğlu’nun kaleme aldığı tarihî bir romandır. Romanda, bir yandan İspanyolların, Müslüman ve Yahudilere yaptığı zulüm anlatılırken bir yandan da Kemal Reis’in hikâyesi nakledilir. İspanyolların Endülüs’teki Müslümanlara karşı giriştikleri “Yeniden Fetih”(Reconquista) siyaseti, tüm bu yaşanmışlıklar edebî eser kurgusuyla romana aktarılırken halk bilimi unsurlarından da oldukça fazla yararlanılmıştır. Gelenekten beslenen halk kültürü sözlü gelenekte var olurken, edebî eserlerin bünyesinde, yazının gücüyle de yarınlara taşınır. Millî ve manevî pek çok değeri özünde barındıran halk kültürü, hemen her dönemde edebî eserlere esin kaynağı olmuştur. Edebî bir yapıtta hangi konunun önemsendiği kadar eserin hangi kaynaklardan beslendiği de oldukça önemlidir. Muhsin Kadıoğlu, edebî eserlerinde millî ve manevî değerleri yapıtlarının öne çıkan meseleleri olarak ele alırken tarihî ve coğrafi bilimleri, halk kültürü unsurlarını bir harmoni içinde sentezleyerek okuyucuya sunmayı başaran bir yazardır. “Nar Ülkesi Endülüs’ün Son Yılları” adlı roman, işlediği konu itibariyle yaşandığı dönemin çerçevesiyle sınırlı kalmayıp Türk-İslam tarihi açısından olduğu kadar dünya tarihi açısından da bugün de güncelliğini koruyan çok önemli bir meseleyi ele alması bakımından önem arz etmektedir. Bu makalede, “Nar Ülkesi Endülüs’ün Son Yılları” adlı romanın beslendiği köklerden halk bilimi unsurları; menkıbe, efsane, memorat, formülistik sayı, geçiş dönemleri, ad verme, totemizm, lakaplar, giyim-kuşam, halk inanışları gibi folklorik ögeler tespit edilecek ve bu unsurların tahlili yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Muhsin Kadıoğlu, Nar Ülkesi Endülüs’ün Son Yılları, Yeniden Fetih(Reconquista), Folklor


FOLKLORIC ELEMENTS IN THE NOVEL NAMED “THE LAND OF POMEGRANATE THE LAST YEARS OF ANDALUSIA” BY MUHSİN KADIOĞLU
 
"The Land of Pomegranate The Last Years of Andalusia" is a historical novel written by Muhsin Kadıoğlu, telling the true story of the Turks helped the Muslims and Jews who were expelled from Spain by the Spaniards in the 15th century. In the novel, while the Spaniards’ persecutions against the Muslims and Jews is told on one hand, the story of Kemal Reis is narrated on the other hand. While the "Reconquista" politics of the Spaniards against the Muslims in Andalusia and all these experiences were ransferred to the novel through literary work, folkloric elements were also exploited quite a lot. Folk culture fueled by traditions continues its existence in oral tradition, but it is also transferred to the future with the power of writing through literary works. Folk culture, which has many national and spiritual values in its essence, has been a source of inspiration for literary works in almost every period of the history. In a literary work, which sources are used is very important as well as which subjects are taken into consideration. While Muhsin Kadıoğlu approaches to the national and spiritual values as prominent topics in his literary works, he also succeeds in presenting the historical and geographical sciences to the reader by synthesizing the elements of folk culture in a harmony. The novel, “The Land of Pomegranate The Last Years of Andalusia", is important not only in terms of the period in which it is lived but also in terms of its addressing a very important issue that maintains its update in regard to Turkish-Islamic history as well as world history. In this article, the folkloric elements such as folk songs, folk stories, legends, memorat, formative numbers, transitional periods, naming, totemism, nicknames, clothing and folk beliefs were determined from the roots of the novel named “The Land of Pomegranate The Last Years of Andalusia” and were analyzed.

Keywords: Muhsin Kadıoğlu, The Land of Pomegranate The Last Years of Andalusia, Reconquista, Folklore.


Detay

İÇERİK