TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 16  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Fatma AYAN
ÂŞIKLIK GELENEĞİNİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ
 
Âşıklık geleneği Türk halk biliminin en çok ilgilendiği konulardan biridir. Halk kültürü, milleti oluşturan bireylerin geleneğinin, göreneğinin, yaşam felsefesinin en güzel yansımasıdır. Bu kültürü geçmişten günümüze taşıyan en önemli aktarıcılardan biri de âşıklardır. Halkın duygularını, düşüncelerini, yaşam biçimlerini eserlerine konu ederken sazları da onlara eşlik etmiştir. Âşıklar doğaçlama olarak şiir söyledikleri gibi daha önceden yaşamış olan âşıkların şiirlerini de dünden bugüne taşıma görevini üstlenmişlerdir. Âşıklık geleneği sayesinde halkın duygu ve düşünce dünyasını yansıtan şiirler günümüze kadar gelmiştir. Âşık şiirini halktan etkilenerek yazmış, halkın kültürünün oluşmasında önemli rol oynamıştır. Âşık halkın yaşayışını ve davranış tarzlarını şiirlerinde yorumlamaya çalışarak Türk kültürünü her yönüyle irdeleyip ortaya koyma çabasıyla halk kültürünün belirleyici unsurlarından birisi olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Âşık, ozan, âşıklık geleneği, halk kültürü


THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ASHIQ TRADITION
 
The minstrel (Ashiq) tradition is one of the major fields of interest in Turkish Folkore. Folk culture is the most beautiful reflection of the tradition, the way of life, and the philosophy of the people who make up the nation. One of the most important agents who carry this culture from past to present is the ashiqs. Ashiqs, while referring to people's feelings, thoughts and lifestyles, also accompanied by their saz. Ashiqs have undertaken the mission to transmit the poems of whom lived before them from past to present as well as they improvised poetry. Thanks to the ashiq tradition, the poems that reflect the world of people's emotions and thoughts have come up to date. Ashiqs wrote their poetry of which influenced by the human being and played an important role in the formation of folk culture. The Ashiqs has been one of the decisive elements of folk culture, hoping to examine Turkish culture in every way by trying to interpret people's life and behavior styles in their poems.

Keywords: Ashiq, ozan, ashiq tradition, folk culture


Detay

İÇERİK