TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 16  Alan: Müzik

Kerem Cenk YILMAZ, Deniz KÖKTAN
TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMLERİNİNİN KALİTE SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KURUM İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Yükseköğretim Kurumu’nun Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından niteliksel ve niceliksel değerlendirmesinin yapılabilmesi için gereken bilgileri sağlamaya yönelik olarak hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); Yükseköğretim Kurumu’nun yıllık iç değerlendirmelerini izlemek ve beş yıl içerisinde en az bir defa gerçekleştirilecek dış değerlendirme sürecinde esas alınmak üzere, kurum tarafından her yıl hazırlanan rapordur. Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim sistemi, kalite güvence sistemleri, kurum hakkında bilgiler, sonuç ve değerlendirme süreçleri KİDR süreçlerini oluşturmaktadır. Konservatuvar Türk Halk Oyunları Bölümleri üniversitelerinin Kalite çalışmaları kapsamında çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmada Devlet Konservatuarları Türk Halk Oyunları Bölümlerinin kalite çalışmaları kapsamında durumları tespit edilerek, kalite süreçlerinde, izlenecek yolların belirlenmesi hedeflenmektedir. Türk Halk Oyunları Bölümlerinin Akreditasyon süreci içine girdiğinde ortak ölçütler belirlemesinde ve evrensel boyutta tanınmasına yol açacak hedeflerin belirlenmesi için önemli bir çalışma olduğu düşünülmektedir. Çalışmada İstanbul Teknik Üniversitesi TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü, Ege Üniversitesi DTMK Türk Halk Oyunları Bölümü, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı THO Bölümü, Gaziantep Üniversitesi TMDK THO Bölümü, Giresun Üniversitesi DK THO Bölümü, Dicle Üniversitesi DK THO bölümlerinin, web sayfaları taranarak, misyon ve vizyonları, sekiz yarıyıllık ders planları, akademik kadroları, öğrenci kabul şartları çerçevesinde sınırlandırılarak durum tespiti yapılacaktır. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)’nun sadece Eğitim ve Öğretim boyutu özelinde Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı THO Bölümü ele alınarak model oluşturulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk halk Oyunları, Türk Halk Oyunları Bölümü, Kalite Çalışmaları, Akreditasyon


A CONSIDERATION BETWEEN DEPARTMENTS OF TURKISH FOLK DANCE IN TERMS OF INTERNAL EVALUATION PROCESSES WITHIN QUALITY IMPROVEMENT PERIOD
 
Prepared by an institution annually, Institutional Self-Evaluation Report (ISEP) is taken as a basis for external evaluation process performed at least once in five years and for annual internal evaluation monitoring of the Higher Education Institution and it is prepared in order to achieve required information for qualitative and quantitative evaluation of the Higher Education Institution by Higher Education Quality Council. ISEP process includes education and training, research and development, administrative system, quality assurance system, institutional information, result and evaluation processes. The departments of Turkish Folk Dances at Conservatories perform within the context of Quality Works of their universities. This study aims to establish the paths to follow in the process of quality by determining the situations of Turkish Folk Dances Departments of State Conservatories. It is an essential study for Turkish Folk Dance Departments in terms of assigning common references and being recognized in a universal framework. This study will determine the situation which is limited within the frame of mission and vision, lesson plans for eight semester, academic staff and matriculationconditionsthat scanned from the web sites of İstanbul Technical UniversityTurkish Folk DanceDepartment, Ege UniversityTurkish Folk DanceDepartment, Sakarya UniversityStateConservatoryTurkish Folk DanceDepartment, Gaziantep UniversityTurkish Folk DanceDepartment, Giresun UniversityTurkish Folk DanceDepartment, Dicle UniversityTurkish Folk DanceDepartment.A model will be constituted by examining Sakarya University State Conservatory Turkish Folk Dance Department within the scope of Education of Internal Evaluation of the Institution (KİDR) bargained by Council of Higher Education (YOK).

Keywords: Department ofTurkish Folk Dances, Quality Works, Accreditation.


Detay

İÇERİK