TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 16  Alan: Çalışma Ekonomisi

Fatma Çakmak
TÜRK VE FRANSIZ BASININDA TERÖRÜN TEMSİLİ: ANKARA VE PARİS SALDIRILARININ SUNUMU
 
Medya bugün tüm dünyanın siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda şekillenmesinde büyük öneme sahiptir. Yöneten ve yönetilenler arasındaki iletişimde başat rolü üstlenen medyanın en önemli işlevi kitlelerin manipüle edilmesidir. Bu nedenle medya egemen güçler tarafından etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Medya bu yönlendirmeyi yaparken şüphesiz bazı ideolojilere hizmet etmektedir. Dolayısıyla kitleler medyanın hizmet ettiği ideoloji doğrultusunda yönlendirilmektedir. 21. yüzyılda tüm dünyada artarak yayılmaya devam eden terör saldırıları ise toplumlarda büyük endişe yaratmaktadır. Terör de bugün tüm dünyayı siyasal, ekonomik ve sosyo-kültürel olarak etkilemektedir. Bu doğrultuda terörün medya tarafından nasıl sunulduğu önemli hale gelmektedir. Özellikle haber içerikli yayınlar kitleler tarafından daha güvenilir bulunarak sorgulanmadan alımlanmaktadır. Bu durum da kolaylıkla yönlendirilmelerine neden olabilmektedir. Medyanın ideolojilerin yayılması noktasında nasıl bir role sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan çalışmada; Ankara ve Paris saldırılarının Türk ve Fransız basınında nasıl sunulduğu yapılan içerik analiziyle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Sonuç olarak aynı terör saldırılarının farklı gazetelerde farklı oranlarda ve farklı konuların öne çıkarılarak ya da gizlenerek sunulduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Medya, Terör, Ankara Saldırısı, Paris Saldırısı, Türk Basını, Fransız Basını


THE REPRESENTATION OF TERROR IN TURKISH AND FRENCH PRESS: THE PRESENTATION OF ANKARA AND PARIS ATTACKS
 
The media today has a great significance in shaping all of the world, as political, economical and social-cultural. The most significant function of the media, which take over the primery role in comunication between ruling and ruled, is that the masses are manipulated. Fort he reason, the media is effectively used by the sovering powers. The media no doubt serves some ideology while doing this manipulating. Because of that the masses are manipulated towards the ideology that media serves. The terror attacks, which has been continuing increasingly to spread in 21st century throught the world, creates the great anxiety in societies. Today the terror also effects as political, economical and socio-cultural to the whole of the world. In this direction, how the terror is presented by the media becomes significant. Especially, news tematic publications are taken by the masses without questioning because of the fact that these publications are more confidental ones. This situation can also cause that the masses are easily manipulated. In the study aims to reveal how media has a role at this spreading point, it was comparatively handled with using content analysis how Ankara and Paris attacks were presented. As a result, the same terror attacks were determined to be presented as highlighting or concealing of different topics in the different rates in the different newspapers.

Keywords: Media, Terror, Ankara Attact, Paris Attact, Turkish Press, French Press.


Detay

İÇERİK