TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 16  Alan: Çalışma Ekonomisi

Murat Çiftçi
Sosyal Politika Unsuru Olarak Sağlık Hizmetleri
 
Sosyal politikanın çıkış noktası, sanayi inkılabı sonrasında çalışma hayatında dezavantajlı konumda olan işçi sınıfının durumunu iyileştirmedir. Ancak zamanla kapsam genişlemesi yaşanarak, toplumdaki tüm dezavantajlı bireyleri hedef almıştır. Dezavantajlılığın oluşumuysa büyük ölçüde sosyal risklerle gerçekleşmektedir. Hastalık/sağlık riski de sosyal riskler içerisinde önemli yer tutmaktadır. Sağlık/hastalık olgularına da yüklenen anlamda da uzun dönemde ciddi değişimler yaşanmıştır. Sağlık hizmetleri sisteminin karmaşıklığıysa, sağlık hizmetlerinin özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Finansmandan kurumlara, hizmet sunucusu kurumlardan personellere kadar çok karmaşık ve birbiriyle eşgüdüm içerisinde olması gereken bir hizmetler ağı ile karşılaşılmaktadır. Bu karmaşıklığın uyumunun tesisi ise gittikçe zorlaşmaktadır. Dolayısıyla da hastalık/sağlık riski kaynaklı dezavantajlılığın giderilmesinde de hemen her aşamada devletin aktif sosyal politika uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal güvenlik, sosyal sigortalar, sosyal politika, sağlık


Health Services as Social Policy Element
 
The starting point of social policy is to improve the situation of the working class who are disadvantaged in working life after the industrial revolution. Over time, however, scope expansion has taken place and targeted all disadvantaged individuals in society. The formation of being disadvantaged occurs with great social risks. Disease/health risk also plays an important role in social risks. There also have been significant changes in the meaning of health/illness phenomena in the long term. The complexity of the health care system stems from the features of the health care services. From financing to the institutions, and from service provider to the staff, a network of services that must be very complex and coordinated is faced. The association of the conformity of this complexity is becoming increasingly difficult. Therefore, in order to overcome the disadvantages arising from disease / health risks, active social policy implementations of the state are required at almost every stage.

Keywords: Social security, social insurance, social politics, health.


Detay

İÇERİK