TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 16  Alan: Sanat Tarihi ve Arkeoloji

Esra KESKİN
DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU DÖNEMİ ANADOLU’DAKİ ASKERİ YOLLAR
 
Doğu Roma İmparatorluğunda savaş zamanında askeri ve siyasi amaca, barış zamanlarında ise ticari, dinsel ya da kültürel amaçlara hizmet eden kapsamlı bir yol sistemi mevcuttu. Bu yollar genellikle topografik şartların şekillendirdiği arazi şartlarına ve bölgenin askeri stratejik önemine uygun olarak şekilleniyordu. Yollar ordunun hızlı hareket etmesine olanak verecek şekilde planlanıyordu. Askeri birliklerin rahat hareket etmesine olanak veren geniş yollar, zemini büyük, düzgün taş bloklarla kaplanıyordu. M.S. 330 yılında İmparator Konstantin’in yeni başkent olarak ilan ettiği Nova Roma (Konstantinopolis/ İstanbul) ana yolların birleştiği ve çıktığı bir merkez haline gelmiştir. Batı Roma İmparatorluğunun M. S. 476 yılında Kavimler Göçü nedeniyle yıkılmasından sonra Roma’ya doğru giden eski yollar önemini yitirmiş, İstanbul’dan çıkan veya ona doğru giden yollar büyük önem kazanmıştır. İmparatorluğun en güçlü olduğu dönem olan Justinianos Döneminde 6. yüzyılda askeri yol şebekesi tamamlanmıştır. Bu yollara yeni yollar ve ara bağlantılar eklenmesi suretiyle yol yapımı gelişmeye devam etmiştir. Bu makale kapsamında Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi Anadolu’daki askeri yol şebekesi ana hatlarıyla ele alınarak, yolların şekillenişi, işlevi ve rotaları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Doğu Roma, Bizans, Coğrafya, Yollar, Hitit Üniversitesi


MILITARY WAYS OF THE EASTERN ROMAN EMPIRE PERIOD IN ANATOLIA
 
In the Eastern Roman Empire, there was a comprehensive road system that served military and political purposes during wartime and commercial, religious or cultural purposes during times of peace. These roads were usually shaped in accordance with the terrain conditions that topographic conditions shape and the military strategic importance of the region. The roads were planned to allow the army to move quickly. The large roads that allowed the troops to move freely were covered with large, smooth stone blocks. A.D. Nova Rome (Constantinople / Istanbul), which was declared as the new capital by Emperor Constantine in 330 BC, has become a center of the main roads. After the demolition of the Western Roman Empire in 476 BC by the Kavimler Migration, the old roads to Rome lost importance and the way to or from Istanbul increased. In the 6th century the military road network was completed in the Justinianos period, the period when the empire was strongest. Road construction continued to evolve as new roads and interlinks were added to these roads. In this article, the military road network in the Eastern Roman Empire Period Anatolia was discussed with the main lines, and the formation, function and roots of the roads were emphasized.

Keywords: Eastern Rome, Byzantine, Geography, Roads, Hittite University.


Detay

İÇERİK