TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 15  Alan: Tarih

Mehmet Sedat Erkan
YUNAN İDDİALARINA GÖRE İZMİR’İN İŞGAL NEDENLERİ
 
İzmir’in işgalinin Türk tarihinde önemli bir yeri vardır. Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlamasına, milli mücadele ruhunun doğmasına sebep olmuştur. Yunanlıların İzmir şehrini ve dolayısıyla Batı Anadolu’yu işgal nedenleri ve ileri sürdükleri tezler nelerdir ? Kendilerini hangi bakımlardan haklı görüyorlardı? Yunanlı’ların tarihsel amacı olan Megali İdea ( Büyük Ülkü ) çerçevesinde İzmir’in ve Küçük Asya diye adlandırdıkları Batı Anadolu Bölgesinin işgalinin iki gerekçesi vardır. Birincisi bu topraklar 3000 yıldan beri ata yurtları olup Yunan toprağıdır ve Türk işgali altındadır, ikincisi buralarda yaklaşık iki milyondan fazla Rum nüfus vardır ve zulüm altında yaşayan bu insanların biran önce kurtarılmaları gerekmektedir. Kuşaktan kuşağa aktarılan Megali İdea fikri ve düşünceleri ile yetişen Yunan aydınları, Osmanlı imparatorluğunu parçalamak isteyen İngiltere, Rusya ve Fransa tarafından verilen destekle, zaman içinde etkili bir hareket yaratmayı başarmışlardır. Yunanistan’ın ileri sürdükleri abartılmış ve asılsız bu nedenler Yunan Başbakanı Elefterios Venizelos tarafından daha Birinci Dünya savaşı esnasında gizli ve açık görüşmelerde işlenmiş ve kamuoyu oluşturulmuştur. I.Dünya Savaşı’na Almanya, Avusturya - Macaristan ve Bulgaristan’ın yanında giren Osmanlı Devleti üç kıt’anın çeşitli cephelerinde ve dört yıl gibi uzun bir zaman diliminde sürdürülen çok kanlı çatışmalar sonucu taraf olduğu devletlerle birlikte 29 Ekim 1918 de kesin yenilgiye uğrayarak 30 Ekim 1918 günü Mondros Ateşkes Anlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra galip devletlerin oluşturduğu Paris Barış Konferansında 5 mayıs 1919 tarihinde Yunanistan lehine karar oluşmuş ve İzmir’in işgali gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türk kurtuluş Savaşı, Megali İdea, Mondros Ateşkes Anlaşması, Paris Barış Konferansı


THE REASONS FOR OCCUPATION OF IZMIR ACCORDING TO GREEK CLAIMS
 
The occupation of İzmir has an important place in Turkish history. It initiated the Turkish War of Independence and evoked the spirit of national struggle. What are the reasons and theses the Greeks put forth for their invasion of the city of İzmir and thereon Western Anatolia? On what grounds did they consider themselves right? There are two reasons for the invasion of Izmir and the Western Anatolian Region, which they call Asia Minor, within the framework of Megali Idea (Great Idea)-the historical goal of the Greeks. First, these lands have been their homeland for over 3000 years. They are are mainly Greek land and under Turkish occupation. Secondly, there are more than two million Greek Cypriots here and these people who live under persecution must be rescued immediately. The Greek intellectuals who grew up with the ideas and thoughts of Megali Idea in time succeeded to create an effective movement with the support given by Britain, Russia and France, which aim to disintegrate the Ottoman Empire. The exaggerated and unsubstantiated reasons that Greece claimed were processed by Greek Prime Minister Elefterios Venizelos in open and clandestine negotiations during the First World War and a public opinion was created. The Ottoman Empire, which entered the First World War with Germany, Austria, Hungary and Bulgaria, was definitely defeated on October 29, 1918 together with its allies after bloody conflicts continued for as long as four years on the various fronts of the three continents. In the end, they had to sign the Mondros Armistice Agreement on October 30, 1918. At the Paris Peace Conference of the victorious states after the Mondros Armistice Agreement, a decision was made in favor of Greece on 5 May 1919 and the occupation of İzmir was realized.

Keywords: Turkish War of Independence, Megali Idea, Mondros Armistice Agreement, Paris Peace Conference


Detay

İÇERİK