TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 15  Alan: Sosyoloji

Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi öğrencileri, müze, müze tercihleri
KADIN HÜKÜMLÜLERİN TAHLİYE SONRASI TOPLUMSAL UYUM SÜREÇLERİ
 
Bu araştırmanın amacı, kadın hükümlülerin tahliye sonrası sosyal destek ihtiyaçlarının ortaya konmasıdır. Bu amaçla yola çıkılarak cezaevinden çıkan kadınlar ve bu alanda çalışan uzmanlar ile görüşülerek sosyal ihtiyaç destek ve gereksinimler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan incelemeler edinilen bilgi ve bulgular doğrultusunda kadın hükümlülerin tahliye sonrası toplumsal uyum gereksinimlerine yönelik hizmet önerilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel yöntem kullanılması uygun görülmüştür. Nitel verileri İstanbul kapsamlı bir çalışma olduğundan cezaevinden çıkmış ve İstanbul’ da ikamet eden 10 eski kadın hükümlü ile yapılan görüşmelerle ve alanda çalışan 1 sosyal hizmet uzmanı, 2 sosyolog 1 öğretmen ve 1 psikolog ile yapılan profesyonel görüşmeler olmak üzere toplam 15 görüşme yolu ile edinilmiştir. Kadın hükümlülerin demografik özellikleri, suç ve cezaevi yaşantıları, cezaevi sonrası yaşantısına karşı duygu ve düşünceleri ve gereksinim hissedilen sosyal destek ve cezaevi sonrası yaşam deneyimleri, hükümlü kadınların cezaevindeyken ve cezaevinden çıktıktan sonraki yaşamları hakkında düşündüğü sıkıntıları incelenmiştir. Cezaevinden çıkmış hükümlü kadınlarla yapılan görüşmelerde kadınların cezaevi sonrası yaşamı ve gereksinimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları, sosyolog, öğretmen ve psikologlarla yapılan görüşmelerde ise kadınların cezaevi sonrası toplumsal uyum süreçleri hakkında yapılabilecekler ve uzman önerileri edinilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kadın suçluluğu, kadın hükümlü, cezaevi, sosyal destek, tahliye sonrası ihtiyaçlar.


SOCIAL ADAPTATION PROCESSES AFTER DISCHARGE OF WOMEN'S PROVISIONS
 
The purpose of this research is to reveal the need for post-release social support of female prisoners. For this purpose, the women who came out of the way and the experts working on this field were interviewed to try to put social needs support and requirements into perspective. It is aimed to put forward the proposals of services for the social adjustment requirements of women prisoners in the direction of information and findings obtained after the evacuation. The use of qualitative methods was considered appropriate for the study. The qualitative data were collected through a total of 15 interviews, with Istanbul as a comprehensive study, and interviews with 10 ex-female convicts residing in Istanbul and interviews with 1 social worker, 2 sociologists, 1 teacher and 1 psychologist. The demographic characteristics of women's prisoners, criminal and prison life experiences, feelings and thoughts towards post prison life, the need for social support and post-prison life experiences, and the worries about convicted women's life in prison and after their exit from prison. In interviews with convicted women who were released from prison, women's post-prison life and needs were tried to be revealed. At the same time, in interviews with social workers, sociologists, teachers and psychologists working in the field, it was tried to obtain women's expertise and proposals about post-prison social adjustment processes.

Keywords: female criminality, female convict, prison, social support, needs after evacuation


Detay

İÇERİK