TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 15  Alan: Turizm

S. Banu YILDIZ, Cevdet AVCIKURT, Uğur ÇOLAK
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Müze Ziyaret Alışkanlıkları ve Müze Tercihlerini Etkileyen Faktörler
 
Bu çalışmanın amacı lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin müze ziyaret alışkanlıklarını ve müze tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Aynı zamanda öğrencilerin müze tercihlerinde hangi bilgi kaynağının daha etkili olduğu ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmada Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine anket tekniği uygulanmış ve 400 geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır. Demografik değişkenlere ilişkin verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde analizinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin müze tercihlerini etkileyen faktörlerin hangi boyutlardan oluştuğunu belirleyebilmek amacı ile ifadeler faktör analizine tabi tutulmuştur. Yapılan faktör analizi sonucunda memnuniyet, fiziksel ve sosyal çevre olmak üzere üç boyut elde edilmiştir. Faktör analizinden elde edilen boyutların demografik özellikleri itibari ile farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile Mann Whitney U-Testi ve Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır. Testler sonucunda bazı değişkenler açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin müze tercihlerinde; müzedeki metaryelin ilgi çekici olmasının, bilet fiyatlarının makul seviyede olmasının ve müzenin gezme koşullarının rahat olmasının daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler müze tercihinde en etkili bilgi kaynağını, müze mekanlarının film, dizi, roman ve hikayelerde kullanılması ve tatil rehberleri, turistik yayınlar olarak belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi öğrencileri, müze, müze tercihleri


Factors Affecting the Museum Visiting Habits and Museum Preferences of Students Who Receive Tourism Education At Undergraduate Level
 
The purpose of this study is to determine the museum visiting habits and museum preferences of students who receive tourism education at undergraduate level. Besides, it was attempted to evaluate which source of information was more effective in students' museum preferences. In the study, questionnaire technique was applied for Tourism Faculty students of Balıkesir University, and 400 valid questionnaire was taken under review. In assessment of data for demographic variables, frequency and percentage analysis were utilized. In order to determine from which dimensions the factors affecting students' museum preferences consisted of, the statements were subjected to factor analysis. As a result of the factor analysis, three dimensions were obtained which are satisfaction, physical and social environment. In order to determine whether the dimensions received from factor analysis differ as per their demographic features, Mann Whitney U-Test and Kruskal Wallis Tests were applied. According to test results, significant differences were identified in terms of some variables. According to study results, it was identified that the factors which were more effective in museum preferences of students were interesting materials in museum, reasonable ticket prices and comfortable visiting conditions of the museum. Moreover, the students stated the most effective information source in their preferences as the museum rooms used in movies, serials, novels and stories as well as travel guides and touristic publications.

Keywords: Balıkesir University, Students of Tourism Faculty, museum, museum preferences.


Detay

İÇERİK