TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 15  Alan: Halk Bilimi

Serkan SARI
XVI. YÜZYILDA HAMİD SANCAĞI YÖRÜKLERİNDE KİŞİ ADLARI
 
Kişi adları üzerine yapılan araştırmalar toplumsal hafızanın bir yansımasını ortaya koymaktadır. Hamid sancağına ait 1501 ve 1522 tarihli kayıtlarda bulunan on yörük cemaatinde verilen adlar, kişi adları üzerine yapılan çalışmalar örnek alınarak tahlil edilmeye çalışılmıştır. Aynı aşiretlerin farklı yıllarda verdiği adlar tasniflenerek yıllara göre fark ve benzerlikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yörüklerde kullanılan adlar, ad verme gelenekleri, kullanılan unvan ve lakapların belgelerdeki izi sürülmüştür. Çalışmada aşiretlerin ad verme sırasında yaşanan toplumsal olaylardan nasıl etkilendikleri ve bu olayların isimler üzerindeki etkilerini tetkik etme imkanı da ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Tahrir Defterlerinde ki Yörük guruplarının kullandığı kişi adlarının çeşitliliğine vurgu yapılmıştır. Tespit edilen isimler özenle incelenerek tablo halinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Hamid Sancağı, Yörükler, Kişi Adları, Tahrir Defteri


XVI. YÜZYILDA HAMİD SANCAĞI YÖRÜKLERİNDE KİŞİ ADLARI
 
Investigations on individual names reveal a reflection of social memory. The names given in the ten nomadic communities in the records of Hamid Sanjag's dating 1501 and 1522 were tried to be analyzed by taking as examples the studies on the names of persons. The names given by different tribes in different years have been classified and differences and similarities were tried to put forward according to years. The names used in the nomads, the naming traditions, the names of the titles used and the names of the nicknames are shown in the documents. In the study, it was also revealed how the tribes were influenced by the social events that took place during naming and the effects of these events on the names. İn this paper underlined the variety of the names of nomand grups in tahrir registers. İdentified names is presented in Schedule by analysing in detail.

Keywords: Ottoman, Hamid Sanjag, Nomands, Person Names, Tahrir Register


Detay

İÇERİK