TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 14  Alan: İktisat

Nurhodja Akbulaev, Turan Ahmedov
MİKROFİNANS KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ TEORİK İNCELEME
 
Yoksullukla mücadelede finansman yöntemi 1970’lerden itibaren Bangladeş’te uygulanmaya mikrokredi sistemi olarak başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde finanssal hizmeti çeşitliğinin artmasıyla mikrofinans olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bir taraftan karmaşık ve değişken işlemlerin ortaya çıkması piyasalarda belirsizliği artırırken öte yandan dinamik ve rekabetçi mikrofinans sistemindeki katılımcıları eskisinden daha büyük mali risklerle karşı karşıya kalmışlardır. Bu gelişim ve değişimlerin birçok nedeni bulunmaktadır. Birinci neden, borçlananların kredilerini belirtilmiş olan amaçlarda kullanmamış olmalarıdır. Diğer bir neden ise, yoksullara kredi verenlerin amaçlarının sosyal amaçtan daha çok kar amacı gütmesidir. Mikrofinans ve benzeri kurumların değişik temel amaçlardan uzaklaşması ile borçlananlar daha büyük belirsizlik ve risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmada mikrofinans kurumları tarafından maruz kalınan riskler ve risk yönetimi teorik çerçevede incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikrofinans, risk, risk yönetimi, risk türleri


RISK MANAGEMENT THEORICAL EXAMINATION OF MICROFINANCE
 
The poverty-stricken financing method began in 1970 as a microcredit system to be implemented in Bangladesh. In the following periods, financial services began to be defined as microfinance with increasing diversity. Participants in the microfinance system faced greater financial risks as complex and volatile processes from one side increased ambiguity in the markets. There are many reasons for these developments and changes. The first reason is that the borrowers have not used the loans for the stated purposes. Another reason is that the purpose of lenders to the poor is more profit-oriented than social purpose. With the divergence of microfinance and similar institutions from different basic objectives, borrowers face greater uncertainties and risks. In this study, the risks and risk management of microfinance institutions are examined in the theoretical framework

Keywords: Microfinance, risk, risk management, types of risk.


Detay

İÇERİK