TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 14  Alan: İktisat

Agil Mammadov
İSRAİL`DE STK`LARIN GELİŞİMİ VE FİLİSTİN SORUNUNA BAKIŞI
 
Bu çalışmada İsrail`deki STK`ların oluşumu, gelişimi ve bugünkü durumuyla ilgili araştırma yaparken, özellikle yahudi sivil toplumu ile konunu ilişkilendirmeye çalıştık. Bu sebepten de, İsrail devleti olmadan önce XIX yüzyılın sonundan itibaren farklı ülkelerde yaşayan yahudilerin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak örgütlenmeleri aktif bir sivil toplumdan bahsedeceğimizi ortaya çıkarmıştır. İsrailde mevcut olan sivil toplum gruplarının örgütlenmesi ve bunun sonucunda STK`ların oluşması süreci anlatılmağa çalışılmıştır. İsrail`deki sivil toplum kuruluşları çeşitli alanlarda faaliyet yürütmektedirler. İsrail sivil toplumunun esas sorunu Filistin sorunu olduğu için yahudi sivil toplum kuruluşlarının bu konuya ilişkin fikirlerini incelemeye çalıştık. İsrailli STK`ların Filistin sorununa yaklaşımını incelerken iki ayrı görüşe sahip STK`ların bakış açıları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada İsrailli STK`ları incelerken, hem barış yanlısı olan örgütleri, hem de radikal, dindar ve milliyetçi olan sağ kanat örgütlerin önde gelenleri hakkında analizler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İsrail, Sivil toplum, Filistin, Sivil Toplum Kuruluşları


Development of the Non-Governmental Organizations (NGO) In Israel and Their View To Palestine Conflict
 
In this article, especially we tried to relate the Jews civil society while making a research of forming, developing and current situation of NGO in Israel. Therefore, before the state of Israel was founded since the end of the nineteenth century politically, socially and economically organizing of Jews living in different countries that we will discuss the active civil society. It was tried to explain the organization of civil society groups in Israel and in consequence of that the formation process of NGO. Non-governmental organizations were carried out activities in various fields in Israel. As the Palestine conflict is the main problem of Israel civil society we made an effort to analyze the ideas of Jews NGO`s related to this topic. It was evaluated the point of view of NGO which have different opinions While analyzing the approach of Israel NGO`s to the Palestine conflict. In this article, it was analyzied about the both organizations which are in favor of place and the leading radical, religious and nationalist of right wing organizations.

Keywords: Isreal, Civil Society, Palestine, Non-Governmental Organizations


Detay

İÇERİK