TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 14  Alan: İşletme

Fatma Gül BİLGİNER
Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
 
Bu araştırmanın amacı, çalışanların psikolojik sermaye seviyelerinin iş tatmini üzerine etkisi ile bu etkide lidere duyulan güvenin aracılık rolünü belirlemektir. Bu amaçla Antalya’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinden anket yoluyla 710 veri toplanmıştır. Çalışanların psikolojik sermaye seviyesinin tespitinde kullanılan ölçek 2007’de Luthans, Avolio ve arkadaşlarının geliştirdiği 24 maddeli ölçektir. Çalışanların iş tatminini ölçmek için ise, Gürbüz, Erkuş ve Sığrı (2010) tarafından Smith ve arkadaşlarının (1985) iş tatmini ölçeği dikkate alınarak geliştirilen dört maddeli genel iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Lidere duyulan güveni ölçmek için kullanılan ölçek ise , Çelik ve Turunç’un 2012 yılında Türkçe geçerleme çalışmasını yaptığı lidere güven ölçeği Padsakoff ve arkadaşları tarafından 1990 yılında geliştirilmiştir.Yapılan regresyon analizleri sonucunda, çalışanların psikolojik sermaye seviyelerinin iş tatminini olumlu etkilediği ve bu etkide lidere duyulan güvenin aracılık rolünün kısmi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sermaye, Güven, Lidere Güven, İş Tatmini,Turizm Sektörü


The Role of Trust in Lidere in the Effect of Psychological Capital on Job Satisfaction: A Research in Tourism Sector
 
The purpose of this study is to investigate the effect of employees' psychological capital level on satisfaction and the mediation role of trust in leader in this effect. For this purpose, 710 data has been collected from accommodation sector in Antalya by means of questionnaires. To idetify the level of employees’ psychological capital is used 24-item psychological capital scale that has been developed by Luthans, Avolio and his colleagues. Job satisfaction scale, that include four item, developed by Smith and his colleagues (1985) and validated in Turkish Culture by Gürbüz, Erkuş and Sigri (2010). The 6 item trust in leader scale is developed by Padsakof and his friends (1990) and validated in Turkish Culture by Turunç and Çelik (2012). By the result of regression analyses is determined that the employees' psychological capital levels have positive affects on job satisfaction and trust in leader is partialy mediate this effect.

Keywords: Psychological Capital, Trust, Trust in Leader, Job Satisfaction, Tourism Sector.


Detay

İÇERİK