TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 13  Alan: Halkla İlişkiler

Tofiq Əbdülhəsənli
POSTMODERNİZM VƏ JANRSIZ POETİK ÖRNƏKLƏR MÜASİR AZƏRBAYCAN POEZIYASINDA
 
İstiqlaliyyət dövrü Azərbaycan poeziyasında bir sıra poetik örnəklər mövcuddur ki, onları şərti olaraq bəzən “janrsız” epiteti ilə səciyyələndirirlər. Məqalədə bu tipli şeirlər postmodernist ədəbi düşüncənin məhsutu olduğu qeyd edilir. Bəzi tədqiqatlarda isə böyük sənət uğurları kimi dəyərləndirilir. Müəllif haqlı olaraq qeyd edirki, hər hansı bir poetik nümunənin “janrsız” epitetit ilə dəyərləndirilməsi ədəbi – estetik fikirdə birmənalı qarşılanmamaqdadır. Çünki bəzi tədqiqatçıların fikrincə, poetik örnəyin hər hansı formada ortaya çıxması özlüyünda onun hansısa janra mənsubluğunu şərtləndirir. Məqalədə “janrsız” epiteti altında səciyyələndirilən poetik nümunələrin bir qisminin yeni janr axtarışları fonunda formalaşdığı inkar olunur. Lakin poetik örnəklərin mühüm bir qisminin də orjinal görünmək xatirinə “yaradıldığı” şübhə doğrulmadığı da vurğulanır.

Anahtar Kelimeler: istiqlaliyyət dövrü, poetik örnəklər, janrsız, müəllif, oriji


POSTMODERNISM AND GENRELESS POETIC SAMPLES IN MODERN AZERBAIJANI POETRY
 
A number of poetic samples exist in Azerbaijani poetry of independence period and sometimes they are conditionally characterized with the genreless poetic samples. Such kind of poems are pointed out as the product of postmodernist literary sense in the article. But in some researches, these are estimated as the great art success. The author fairly points out that, every poetic “genreless” sample estimation - are not confronted in literary - aesthetic thought. According to some investigators thoughts, appearance of poetic samples in any shape are conditioning with the genre belonging. The poetic samples characterizing under the “genreless” poetic samples are denied in genre research backgrounds formation. But the main number of poetic samples are “created” for the sake of to be seen as the original.

Keywords: of independence period, number of poetic samples, genreless, autho, original


Detay

İÇERİK