TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 13  Alan: Yabancı Diller

Pelin Dimdik Emeksiz
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN ROMANLARINDA KAHRAMANLARININ VE ANLATICI OLARAK YAZARIN EVLİLİK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE TÜRK-OSMANLI TOPLUMUNDA EVLİLİK ANLAYIŞI
 
İlk romanı 1888 yılında tefrika edilen Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cumhuriyet öncesi ve sonrası olmak üzere uzunca bir müddette 41 adet roman kaleme almıştır. İyi bir gözlemci olan yazar, konularını gerçek hayattan aldığı romanlarıyla gelecek nesillere incelenmeye değer sosyolojik bir malzeme bırakmış olur. Hüseyin Rahmi'nin romanlarında anlatıcı olarak yazarın ve roman kahramanlarının evliliğe ilişkin görüşlerini tespit ederek elde edilen bulguları sosyolojik ve psikolojik bağlamda bir değerlendirmeye tâbi tutup yorumlamak bu makalenin amacını oluşturmaktadır. Hüseyin Rahmi, romanlarında vermek istediği mesajı kahramanları aracılığıyla sunduğu gibi kendi fikrini doğrudan doğruya da beyan eder. Bu çalışmada yazarın ve kahramanlarının evlilik hakkında, romanlarından tespit ettiğimiz görüşlerini maddeler halinde vermeye çalıştık. Böylece Gürpınar’ın eserlerinde savunduğu evlilikle ilgili düşüncelerin ve okuyucuya iletmek istediklerinin anlaşılmasını kolaylaştırmayı hedefledik.

Anahtar Kelimeler: Türk romanı, Popüler roman, Psikoloji, Sosyoloji, Evlilik


MARRIAGE UNDERSTANDING IN TURKISH-OTTOMAN SOCIETY FROM THE POINT OF THE VIEWS IN MARRIAGE OPINIONS OF HÜSEYIN RAHMI GÜRPINAR AS A NARRATOR AND THE PERSONS OF HIS NOVELS
 
Hüseyin Rahmi Gürpınar, whose first novel was published in 1888, wrote 41 novels over a long period of time before and after the Republic. The author, a good observer, has left a sociological material worth investigating in future generations with his novels, which take his subjects to life. It is also the case that Hüseyin Rahmi declares his own opinion directly in the same way as he presents the message he wants to give in his novels through his heroes. Below, we tried to give the opinions in manner of clause of the author and persons about the marriage in his novels. Thus, we aimed to make it easier to understand what Gürpınar intended to say about marriage which he advocated in his works and to understand what he wanted to convey to the reader. It is the aim of this article to interpret and interpret the findings that obtained in the novels of him as a narrator and the findings obtained by the heroes of the novel persons in sociological and psychological context.

Keywords: Turkish novel, Popular novel, Psychology, Sociology, Marriage


Detay

İÇERİK