TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 13  Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

Esra BİLGE SAVCI
ESKİ TÜRKLERDE ÖLÜM RİTÜELLERİ
 
Bu makalede, eski Türklerde ölüm olgusu çevresinde şekillenmiş olan ölüm ritüellerinin nasıl vücud bulduğu hususu incelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede; eski Türklerde ölüm üzerine çalışan belli başlı Türkologların eserlerinden alınan bilgiler doğrultusunda, ölüm olgusu kişinin ölümünden hemen sonra yapılan ritüeller, defin merasim ritüelleri alt başlıkları altında açıklanmıştır. Çalışmada Eski Türk toplum yapısı içerisinde önemli sosyal normalardan biri olan ölüm olgusuna, toplumun bakış açısı ve bu olguyu kabulleniş şekillerinin toplamından oluşan gelenekler, inanışlar ve ritüeller dahilinde bakılmıştır. Bu bağlamda araştırmacıların sahada yaptıkları derleme çalışmalarının neticelerini paylaştıkları kaynak eserlerde yer alan sonuçlar ve bu sonuçların farklı araştırmacıların sonuçlarının mukayesesine yazı içerisinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ölüm, Eski Türklerde Ölüm, Ritüel, Defin Merasim Ritüelleri


DEATH RITUALS IN ANCIENT TURKS
 
This article attempts to examine death rituals around the ancient Turks. In the direction of the information obtained from the works of the major Turkologists studies on death, the rituals of the death occurred immediately after the death of the person, ritual of the burial ceremony. In the study, the tradition, beliefs and rituals which are composed of the society and the acceptance of this phenomenon have been examined within the old Turkish society structure. Also death considered as one of the important social norms. In this context, the results of the study in which the researchers share the results of the compilation work they have performed on the site, and the results of these studies are discussed in the literature in comparison with different researchers.

Keywords: Death, Death in Ancient Turks, Ritual, Burial Ceremony Rituals


Detay

İÇERİK