TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

Sümeyye ŞİMŞEK
İNFERTİLİTENİN (KISIRLIĞIN) SOSYOKÜLTÜREL ETKİLERİ
 
Bireylerin ebeveyn olmasına izin vermeyen eşlerin her ikisi için genellikle psikolojik olarak tehdit edici duygusal olarak stresli, ekonomik olarak pahalı ve genellikle tanı- tedavi amacıyla yapılan işlemler nedeniyle fiziksel olarak acı verek karmaşık durumsal bir kriz olan infertilite kısır bireyler üzerinde özellikle de kadınlar üzerinde gerek psikolojik gerek toplumsal baskı yaratmaktadır. Baskı, çocuk sahibi olamayan özellikle kadınların psikososyal sorunlar yaşamalarına ve yaşam kalitelerinin düşmesine sebebiyet vermektedir. Bu durum bize gösteriyor ki biyolojik bir sorun, birtakım sosyo-kültürel yada psikososyal sorunlara neden olmaktadır. Sosyal baskıya neden olan ve uygulayıcısı olan kesim yine kadınlardır. Her iki cinsiyet de sosyal baskıya maruz kalmakta, ancak toplum, erkek kaynaklı infertiliteyi kamufle etme görevini kadınlara vermekte ve dolayısıyla asıl yükü kadınlar çekmektedir. Çocuk sahibi olma konusuyla ilgili uygulanan sosyal baskı, sorunu yaşayanlardan başlayarak ilişkide olunan diğer kişileri de etkilemektedir. Bununla birlikte gebelik konusundaki sorunları ailesi ve yakınlarıyla paylaşmamak infertil kişileri desteksiz bırakmaktadır.Bu araştırmada infertilitenin (kısırlığın) sosyokültürel etkileri üzerimde durulmuş, süreçte yaşanan problemlere karşı çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnfertilite, Sosyal Baskı, Yardımcı Üreme Teknikleri, Çocuksuzluk


SOSYOCULTURAL EFFECTS OF INFERTILITY
 
Infertility, which is usually a psychologically threatening emotional stressful, economically expensive, and physically painful complication, usually due to treatments made for diagnostic or therapeutic purposes, for both of the spouses who do not allow a parent to be a parent, Creating social pressure. The pressure, especially for women who do not have children, causes psychosocial problems and their quality of life to fall. This shows us that a biological problem causes psychosocial problems in some socio-cultural areas. Women who are the cause of social pressure and who are practitioners are again women. Both genders are exposed to social pressure, but society gives women the duty to camouflage male-induced infertility and thus attracts women to the real burden. The social pressure applied to children's ownership also affects other related persons, starting with the problem. Nevertheless, sharing problems with the family and relatives of pregnant women leaves infertile people without support. In this study, sociocultural effects of infertility were investigated and solutions were proposed to solve the problems experienced in the process.

Keywords: Infertility, Social Pressure, Assisted Reproductive Techniques, Childlessness


Detay

İÇERİK