TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Batı Dilleri ve Edebiyatları

Ünsal TAZEGÜL
SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE OLUMLU DÜŞÜNME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
 
Yapılan bu çalışmanın amacı, sporcuların olumlu düşünme düzeyi ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan 175 sporcu oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Karancı ve arkadaşları tarafından 2007 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Eysenck Kişilik Anketi kısa formu ile Anlı ve arkadaşlar tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Bedeni beğenme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve persoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonunda, dışa dönük kişilik boyutu ile olumlu düşünme skoru arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Olumlu Düşünme, Kişilik, Sporcu.


THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ATHLETES’ PERSONALITY TRAITS AND THEIR POSITIVE THINKING LEVEL
 
The aim of this study is to introduce the determination of the relationship between the athletes’ personality traits and their positive thinking level. Total 175 athletes, who has participated to the study voluntarily. Eysenck Personality Survey (Shortened Version) (EKA- GGK). Reliability and validity studies have been made by Karancı and his colleagues and Positive Thinking Scale, of which validity and reliability has been done by Akın and his friends in 2015 have been used as data colletcion tool in this study. SPSS 20 Packet Programme has been used for analysing the collected datas. “Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the datas have a normal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the datas homogenity and It has been found out that Datas have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic and Persoan Correlation Analysis have been applied for analysing the datas. At the end of the descriptive statistics found that the athletes’ positive thinking score ((16,5569±5,18757), the extroverted personality score (3,2733 ± 1,41454), the neurotic personality score (3,1637 ± 1,75133) and the psychotic personality score , 4588 ± 1.34607).At the end of the correlation analysis, It has been detected that there is a positive way correlation between extroverted and positive thinking.

Keywords: Postive Thinking, Personality, Athletes


Detay

İÇERİK