TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2016  Sayı: 11  Alan: Politika Bilimi

Köksal ŞAHİN, Vedat TEMEL
1921 ve 1924 ANAYASALARINDA HUKUK DEVLETİ ve YARGI BAĞIMSIZLIĞI: TARİHSEL ve KURUMSAL BİR ANALİZ
 
Bu çalışmadaki temel amacın; hukuk devleti ve bu ilkenin ayrılmaz unsurları arasında sayılan kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı gibi unsurlar açısından Türkiye’de yaşanan süreci cumhuriyetin kuruluş evresinin anayasaları olarak kabul edilen 1921 ve 1924 Anayasaları bağlamında somutlaştırabilmek olduğu söylenebilir. Çalışma esas itibariyle bahsedilen ilkelerin bu iki anayasada ne ölçüde vücut bulduğu sorusu üzerinde yükselmiştir. Yine çalışmada hukuk devletine dair kurucu nitelikte düzenlemeler bağlamında bir ilerlemenin Osmanlı döneminden itibaren yaşanmakta olduğu tezinden hareket edilmiştir. Bahsedilen amaç doğrultusunda Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hız kazanan anayasacılık hareketlerinden başlamak üzere, 1961 Anayasası dönemine kadar olan periyotta Türkiye'de hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı kavramları bağlamında yaşanan anayasal gelişmeler tarihsel sıra ile ele alınmış ve karşılaştırmalı analizlere tabii tutulmuştur. Betimleyici metodun takip edildiği çalışma neticesinde ulaşılan başlıca sonuçlar olarak ise; 19. asırdan itibaren Türk modernleşmesi kapsamında hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına ilişkin de bir sürecin yaşanmaya başladığı, ancak bu sürecin hem Osmanlı hem de Cumhuriyetin kuruluş evresinde elit siyasal kültürün içselleştirilemeyen (şekli) bir unsuru görünümünde olduğu ve bu durumun bir sonucu olarak da 1921 ve 1924 Anayasaları döneminde hukuk devleti ilkesinin daha çok teoride kaldığı şeklindeki hususlardan bahsedilebilir. 1924 Anayasası dönemindeki anayasal ve kurumsal düzenlemelere rağmen uygulamadaki zayıflığın asıl faktörü olarak da; cumhuriyetin kurucu kadrolarının tıpkı son dönem Osmanlı elitleri gibi tekrar güçlü bir devlet oluşturmak amacı ve devletin bekası kaygısıyla modernleşmeci ve reformist bir kimliğe bürünmüş olmaları hususu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hukuk Devleti, Yargı Bağımsızlığı, 1921 Anayasası, 1924 Anayasası, Türkiye


STATE OF LAW AND JUDICIAL INDEPENDENCE IN 1921 AND 1924 CONSTITUTIONS: A HISTORICAL AND INSTITUTIONAL ANALYSIS
 
It could be stated that the main target of this study is to embody the current process in Turkey within the context of Constitution of 1921 and 1924 that are regarded as Constitutions on process of establishing the Republic , regarding some elements such as State of Law and its inseparable elements , like separation of Powers , judicial independence and tenure of judges. The study has mainly risen from the question of what extent these principles mentioned above has come into being in these two Constitutions .Nevertheless, in the context of foundational regulations regarding to state of law , the starting point is that a thesis of a progression has been happening since the Ottoman Period. In line with mentioned aim, as starting from the movements of constitutionalism that accelerated on the last periods of Ottoman Empire ,at the period until the Constitution of 1961, constitutional developments that happened under the common share of the concepts of state of law and judicial independence in Turkey have been approached chronologically and been subjected to comparative analyses.Primary consequences as a result of descriptive method are ; a process regarding state of law and judicial independence within the context of Turkish modernisation has been happening since the 19th century, yet this process is viewed as an element that is unable to be internalised of an elite politic culture of both Ottoman’s and first establishing years of Turkish Republic’s and as a result of this it can be said that the principle of state of law remained as a theory during the periods of Constitutions of 1921 and 1924. In spite of constitutional and institutional regulations during the Constitution of 1924,just like the elites at the last periods of Ottoman empire,the founders of Turkish republic’s identifying themselves as modernist and reformist elites with the aim of creating a powerful state and with the worry of Continuity of the state ,can be shown as the main factor of weakness in practice.

Keywords: State of Law ,Judicial Independence, Constitution of 1921 and Constitution of 1924, Turkey


Detay

İÇERİK